Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół konsultacji 2018

Protokół

 

z  konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż   napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek -  na podstawie art. 12  ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 487 ze zm. ) oraz § 2 pkt.1   Uchwały nr XIX/142/2016 r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogówek

         Konsultacje odbyły  się w dniach od 10 do 24 sierpnia 2018 roku. Zasięg terytorialny konsultacji obejmował obszar Gminy Głogówek. Konsultacje miały zasięg gminny.  Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli  mieszkańcy Gminy Głogówek.

         Konsultacje przeprowadzone zostały w formie zbierania opinii lub propozycji, poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

         Projekt uchwały dostępny był na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.glogowek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogówek www.bip.glogowek.pl, na tablicy ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Głogówek – Sołectwach  

        Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zarządzeniu  żadne uwagi i opinie do projektu Uchwały.

        W związku z powyższym, zaproponowany projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż   napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek został skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Głogówku, która podejmie stosowną uchwałę.

        Na tym protokół zakończono

 

                                                                                                          Burmistrz Głogówka

                                                                                                        (-) Andrzej Kałamarz

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2018
  przez: Tomasz Mazur
 • opublikowano:
  12-09-2018 13:39
  przez: Tomasz Mazur
 • zmodyfikowano:
  12-09-2018 13:40
  przez: Tomasz Mazur
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 582
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl