Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.

Protokół

 

z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.

      Zgodnie z uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  przeprowadzono konsultacje w dniu 29 października 2018 r.        

         Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie Gminy Głogówek. Konsultacje przeprowadzone zostały
w celu poznania opinii w/w podmiotów w  sprawie poddanej konsultacji. Konsultacje miały charakter opiniodawczy. 


     Przedmiotem konsultacji był „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" dla Gminy Głogówek.
          Konsultacje trwały od dnia  19.10.2018   do  29.10.2018  r. 

Opinie i uwagi do w/w Programu, organizacje pozarządowe mogły składać  podczas otwartego spotkania 29 października 2018 / poniedziałek /
o godz. 12.00  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2018 r.

Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu żadne uwagi i opinie do projektu programu. W związku z powyższym, zaproponowany projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 dla Gminy Głogówek” zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej
w Głogówku, która podejmie stosowną uchwałę.

Na tym protokół zakończono

                                                                                                                                                                Burmistrz Głogówka

                                                                                                                       (-) Andrzej Kałamarz