Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018

III Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - protokół.txt (11,03KB)
PDF21. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf (1,20MB)
PDF22. w spr. uchwalenia WPF Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf (103,93KB)
PDF22.2 zał. Przedsięwzięcia WPF.pdf (364,82KB)
PDF22.3 objaśnienia.pdf (221,87KB)
PDF23. w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej.pdf (196,73KB)
PDF24. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (383,27KB)
PDF25. w spr. wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Głogówek.pdf (105,00KB)
PDF26. w spr. uchylenia uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf (102,67KB)
PDF27. w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w latach 2017-2019.pdf (206,60KB)
PDF28. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2019.pdf (311,83KB)
PDF29. w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2019 roku.pdf (105,04KB)
PDF30. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w stref.pdf (106,37KB)
PDF31. w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.pdf (210,80KB)
PDF32. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.pdf (109,07KB)
PDF33. w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rząd. progr. Posiłek w szkole.pdf (109,48KB)
PDF34. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf (125,24KB)
PDF35. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.pdf (125,01KB)
PDF36. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf (125,71KB)
PDF37. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf (126,67KB)
PDF38. w spr. uchwalenia Statutu Racławice Śląskie.pdf (209,47KB)
PDF39. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf (211,35KB)
PDF40. w spr. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1.pdf (108,41KB)
PDF41. w spr. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6.pdf (105,86KB)
PDF42. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf (344,42KB)
PDF43. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.pdf (102,45KB)
PDF43.1. załaczniki WPF.pdf (4,55MB)
PDF43.2. w spr. objaśnienia.pdf (129,24KB)
 

II Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - protokół.txt (7,24KB)
PDF6. w spr. określenia liczebności Komisji Stałych Rady.pdf (104,89KB)
PDF7. w spr. powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (102,85KB)
PDF8. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (101,33KB)
PDF9. w spr. powowłania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (103,06KB)
PDF10. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (101,89KB)
PDF11. w spr. powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.pdf (104,93KB)
PDF12. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.pdf (103,81KB)
PDF13. w spr. powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (104,37KB)
PDF14. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (103,86KB)
PDF15. w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych.pdf (103,42KB)
PDF16. w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej.pdf (103,27KB)
PDF17. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf (3,59MB)
PDF18. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa.pdf (3,46MB)
PDF19. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf (324,12KB)
PDF20. w spr. zmiany WPF.pdf (4,41MB)
 

 

I Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 listopada 2018 r. 

PDF1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (100,75KB)
PDF2. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej w Głogówku.pdf (101,70KB)
PDF3. w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (101,26KB)

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFImienny wykaz głosowań z dnia 21.11.2018 r.pdf (295,00KB)
PDF4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.pdf (102,97KB)
PDF5. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Głogówek.pdf (100,71KB)