Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019

XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 września 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt
 

PDF153. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDF154. WPF z 26.09.2019.pdf
PDF155. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
PDF156. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
PDF157. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDF158. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.pdf
PDF159. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Głogówek.pdf
PDF160. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek.pdf

XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:TXTXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt


PDF140. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022. .pdf
PDF141. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
PDF142. w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.pdf
PDF143. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX3562018 r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r.pdf
PDF144. zmieniająca Uchwałę Nr X502015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r..pdf
PDF145. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gmniazjum Nr 3 Specjalnego w Głogówku.pdf
PDF146. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku.pdf
PDF147. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.pdf
PDF148. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
PDF149. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie modernizacji placu zabaw.pdf
PDF150. w sprawie rozpatrzenia petycji za zasługującą na uwzględnienie.pdf
PDF151. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII1302019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDF152. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku.pdf

XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych:TXTXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt

PDF129. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Głogówek, a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf 
PDF130. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf 
PDF131. w sprawie wyrażenia woli dalszego udzielania pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu w 2020 r..pdf
PDF132. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf 
PDF133. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf 
PDF134.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf 
PDF135. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat dla nieruchomości stanowiący własność Gminy Głogówek.pdf 
PDF136. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawyna okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiący .pdf 
PDF137. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości..pdf 
PDF138. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich..pdf
 
 

XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych TXTXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt

PDF125. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”.pdf
PDF126. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.Kopia.pdf
PDF127. zmieniająca Uchwałę Nr X502015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę .pdf
PDF128. w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach.pdf

XI Sesja Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych:TXTXI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt

PDF122. w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDF123. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf
PDF124. w spr. udzielenia pomocy finansowej Somorządowi Województwa Opolskiego.pdf

X Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt

PDF108. w spr. udzielenia burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf
PDF109. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf
PDF110. w spr. absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf
PDF111. w spr. wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka.pdf
PDF112. w spr. ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf
PDF113. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.pdf
PDF114. w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf
PDF115. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków OSP.pdf
PDF116. w spr. zmian w budżecie gminy za rok 2019.pdf
PDF117. w spr. zmiany WPF Gminy Głogówewk na lata 2019-2022.pdf
PDF118. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
PDF119. w spr. przekazania środków finansowych dla policji.pdf
PDF120. w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacja Samochodowej.pdf
PDF121. w spr. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.pdf
 

IX Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt

PDF101. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek.pdf
PDF102. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.pdf
PDF103. w spr. przyznania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Głogówek.pdf
PDF104. w spr. przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Głogówek.pdf
PDF105. w spr. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.pdf
PDF106. w spr. zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce.pdf
PDF107. w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.pdf
 

VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFWykaz głosowań sesji.pdf

PDF94. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na rok 2019.pdf
PDF95. w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku.pdf
PDF96.w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku.pdf
PDF97. w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspieranioa rodziny za rok 2018.pdf
PDF98. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF99.w spr. wyrazenia zgody na przystąpienie Gminy do PKS Głubczyce.pdf
PDF100. w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół.pdf
 

VII Sesja Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - protokół.txt
 

PDF86. w spr. uchwalenia m.p.z.p. części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze.pdf
UWAGA: PDF86.15.03.2019. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr VII.86.2019.pdf
PDF87. w spr. przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami.pdf
PDF88. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf
PDF89. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa.pdf
PDF90. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF91. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF92. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF93. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.pdf

VI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 01 marca 2019 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań (1).txt
DOCXWykaz głosowań.docx
 

PDF66. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF67. w spr. dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mochowie.pdf
PDF68. w spr. warunków udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Głogówek w prawo własności tych gruntów.pdf
PDF69. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem.pdf
PDF70. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2019 r.pdf
PDF71. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek.pdf
UWAGA: PDF71.01.03.2019. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr VI.71.2019.pdf 
PDF72. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary.pdf
UWAGA: PDF72.01.03.2019. Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr VI.72.2019.pdf
PDF73. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.pdf
UWAGA:PDF73.01.03.2019. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr VI.73.2019.pdf
PDF74. w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDF75. w spr. uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.pdf
PDF76. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf
PDF77.w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf
PDF78. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf
PDF79. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf
PDF80. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf
PDF81. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf
PDF82. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf
PDF83. w spr. zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.pdf
PDF84. w spr. odwołania Skarbnika Gminy Głogówek.pdf
PDF85. w spr. powołania Skarbnika Gminy Głogówek.pdf

V Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05 lutego 2019 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - imienny wykaz głosowań radnych.txt
PDF65. w spr. posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.pdf
 

IV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - plan.txt

PDF44. w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok.pdf
PDF45. w spr. wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w Spółce z o.o. ZK Głogówek.pdf
PDF46. w spr. przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich.pdf
PDF47. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” na lata 2019 – 2021.pdf
PDF48. w spr. uchwalenia Statutu Dzierżysławice.pdf
PDF49. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Góreczno.pdf
PDF50. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze.pdf
PDF51. w spr. uchwalenia statutu Sołectwa Głogówek - Winiary.pdf
PDF52. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.pdf
PDF53. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf
PDF54. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.pdf
PDF55. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.pdf
PDF56. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.pdf
PDF57. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.pdf
PDF58. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.pdf
PDF59. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.pdf
PDF60. w spr. przystąpienia do opracowania m.p.z.p. dla obszaru położonego w mieście Głogówek.pdf
PDF61. w spr. przystąpienia do zmiany m.p.z.p. dla obszaru położonego w mieście Głogówek, ul. Młyńska.pdf
PDF62. w spr. posadowienia kamienia z tablicą pamiatkową.pdf
PDF63. w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu.pdf
PDF64. w spr. wyrazania zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-02-2019
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  04-02-2019 14:46
  przez: Małgorzata Wolf
 • zmodyfikowano:
  01-10-2019 10:23
  przez: Monika Domaradzka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 896
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×