Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019

XV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDF2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDF3. w sprawie zmiany uchwały nr X1182019 z dnia 27 maja 2019 r..pdf
PDF4. w sprawie zmiany uchwały nr XIV1412019 z dnia 23 sierpnia 2019 r..pdf
PDF5. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDF6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w spr. zmiany budżetu.pdf
PDF1.1 Uzasadnienie do uchwały w spr. zmiany budżetu (1).pdf
PDF2. WPF.pdf
PDF3. w sprawie zaciagniecia pożyczki w WFOŚiGW.pdf
PDF4. w spr. wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia OROT.pdf
PDF5. w spr. zmiany Uchwały RM w Głogówku w sprawie okreslenia wys. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
PDF6. w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli regulaminu ustalajacego wysokość stawek.pdf
PDF7. w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Publ. Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Głogówku.pdf
PDF8. w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Publ. Gimnazjum nr 1 w Głogówku.pdf
PDF9. w spr. przyst. do mpzp_cenrt19_02.pdf
 

XIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Głogówek, a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf
PDF2. w sprawie udzielenia pomocy.pdf
PDF3.w sprawie wyrażenia woli dalszego udzielania pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu w 2020 r.pdf
PDF4. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego ZKG z siedzibąw Głogówku.pdf
PDF5. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDF6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf 
PDF7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf 
PDF8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek 2.pdf 
PDF9. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości.pdf 
PDF10. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK w Racławicach Śląskich.pdf 
PDF11. w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.pdf 
 

XII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF1.w spr. przyznania tytułu zasłużony dla gminy Głogówek z uzasadnieniem.pdf
PDF2.w spr. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek, uasadnienie.pdf

PDF3.zmieniająca Uchwałę NrX/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7lipca 2015 r. w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dla dodatku motywacyjnego,itp z uzasadnieniem.pdf

PDF4.w spr. poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach.pdf

XI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF1. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDF1.1. uzasadnienie do uchwały budżetowej czerwiec.pdf
PDF2. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf
PDF3. w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorzadowi Województwa Opolskiego.pdf

X Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1A. w spr. udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Głogówka.pdf
PDF2A. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozd. z wyk. budżetu.pdf
PDF3A. w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka .pdf
 

PDF1. uchwała wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka.pdf
PDF2. uchwała w sprawie określenia stawek za zajęcia pasa drogowego._docx.pdf
PDF3. w spr. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.pdf
PDF3.1. sprawozdanie.pdf
PDF4. w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf
PDF4.1. druk.pdf
PDF5. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla OSP.pdf
 

IX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.pdf
PDF1.1. uzasadnienie - zmiana budżetu.pdf
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF3. w spr.przyznania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Głogówek.pdf
PDF4. w spr. przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Głogówek.pdf
 

VIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019_r.pdf

PDF2. w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im._Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku z_siedzibą w Głogówku przy ul. Jana_Pawła II 1.pdf

PDF3. w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im._Henryka Sienkiewicza w_Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul._Sobieskiego 6.pdf

PDF4. w spr. rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu_wspierania rodziny w 2018 r.pdf

VII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2019 r. 

PDF8. w spr. uchwalenia m.p.z.p. dla częsci miasta Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze.pdf
PDF9. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.pdf
PDF9.1. załącznik Gminny program opieki nad zabytkami gminy Głogówek na lata 2019-2023.pdf
PDF10. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Kier. OPS.pdf
PDF11. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM w Głogówku.pdf
PDF12. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w Głogówku.pdf
PDF13. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Rewizyjnej RM w Głogówku.pdf
PDF13. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Rewizyjnej RM w Głogówku.pdf
PDF14. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Budzetu, Finansów, Inwestycji i Remontów RM w Głogówku.pdf
PDF15. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych RM w Głogówku.pdf
 

 

VI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 01.03.2019 r. 

PDFa. w spr. wyrażania zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego.pdf
PDFb. w spr. dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFc. w spr. udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów.pdf
PDFd. zmieniająca uchwałę w spr. stawki za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFd.1.Uzasadnienie do Uchwały.pdf
PDFe. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFf. w spr. uchwalenia m.p.z.p. dla Głogówek - centrum.pdf
PDFg. w spr. uchwalenia mpzp Wielkie-Oracze.pdf
PDFh. w spr. uchwalenia mpzp Głogówek - Winiary.pdf
PDFi. w spr. uchwalenia mpzp dla wsi Rzepcze.pdf
PDFj. w spr. poboru podatków i opłat w dordze inkasa.pdf
PDFl. w spr. uchwalenia statutu Sołectwa Ciesznów.pdf
PDFm. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf
PDFn. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf
PDFo. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf
PDFp. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2019
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  22-02-2019 13:41
  przez: Małgorzata Wolf
 • zmodyfikowano:
  19-09-2019 15:27
  przez: Monika Domaradzka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 627
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×