Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Ławników 2015

Strona archiwalna

 

Strona archiwalna

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji
ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Prudniku
i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do
Rady Miejskiej w Głogówku z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
· do Sądu Okręgowego w Opolu - 1 ławnik w tym do orzekania z zakresu prawa
pracy - 0 ławników,
· do Sądu Rejonowego w Prudniku - 2 ławników w tym do orzekania z zakresu prawa
pracy - 0 ławników.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania, co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba
wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydata
Kandydatów na ławników zgłaszają: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne
organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających
czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku (zgodnie
z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Głogówku po upływie tego
terminu, a także zgłoszenia, niespełniające wymagań formalnych, będą pozostawione bez
dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której
kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie
wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem
zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwiska, numer ewidencyjny
PESEL każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie
lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (zgodnie
z art.162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 133, 509).
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu
lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego
dotyczy odpis lub zaświadczenie (art.162 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju
sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509)
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Głogówku,
ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, parter, pok. nr 1 (Biuro Rady Miejskiej), na stronie
internetowej Urzędu, w zakładce „Wybory ławników” http://www.glogowek.pl, w BIPie:
www.bip.glogowek.ig.pl, oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.
Wypełnione karty wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Biurze Rady
Miejskiej w Głogówku (ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, parter, pok. nr 1) do dnia
30 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku
/-/ Mieczysław Hołówko

 

PDF1_karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf (61,41KB)
PDF2_lista_osob_zglaszajacych_kandydata.pdf (48,07KB)
PDF3_oswiadczenie_kandydata_-_postepowanie_.pdf (24,93KB)
PDF4_oswiadczenie_kandydata_-_wladza_rodzic.pdf (24,72KB)
PDF5_zaswiadczenie_lekarskie.pdf (53,98KB)