Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PSZOK w Racławicach Śląskich.

Od 1.01.2023 obowiązuje nowy Regulamin PSZOK, zmieniający m.in. godziny przyjęć

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Głogówka nr GOK.0050.267.2022

 z dnia 28.12.2022

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§1.

Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Głogówek w miejscowości Racławice Śląskie na  dz. ew. nr 67.

2.Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3.Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Głogówek i Gminy Lubrza .

4.Odpady są przyjmowane od mieszkańca bezpłatnie,  w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

5.Dostarczane do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź w wyznaczonych miejscach.

§2.

Działalność PSZOK

1.Operatorem PSZOK jest Urząd Miejski w Głogówku.

2.PSZOK zlokalizowany jest w m. Racławice Śląskie przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 417, relacji Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racibórz

3. Odpady do PSZOK można dostarczać w następujące dni tygodnia:

-poniedziałek w godz. 8:00 –17:00 od 1 kwietnia do 31 października

- poniedziałek  w godz. 12.00-17.00 od 1 listopada do 31 marca

- pierwsza i ostatnia sobota miesiąca w godz. 8:00 –13:00,

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą  z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( t.j. Dz. U.  z  2020 r.  poz. 1920.)

 

§3.

Zasady funkcjonowania PSZOK

1.Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.

2.Wjazd na teren PSZOK odbywa się za zgodą i wiedzą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

3.Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4.Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu przez pracownika PSZOK zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.

5.Mieszkańcy, którzy dostarczają odpady do PSZOK są zobowiązani do:

1)podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK,

2)zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.,

3)zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z instrukcji pracownika obsługi PSZOK,

4)samodzielnego umieszczania  dostarczonych odpadów w oznaczonych pojemnikach/kontenerach lub w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

§4.

Rodzaje odpadów obsługiwanych i nieobsługiwanych przez PSZOK

1.Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

1)papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,

2)metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

3)szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,

4)bioodpady,

5)meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 200 kg na 1 mieszkańca / rok

7)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8)odpady niebezpieczne,

9)chemikalia,

10)zużyte opony – 4 szt. na 1 mieszkańca / rok

11)przeterminowane leki,

12)zużyte baterie i akumulatory,

13)odpady tekstyliów i odzieży,

14)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

2.PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów budowlanych, części samochodowych i odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej, papy, wełny mineralnej, płyt eternitowych, styropianu ociepleniowego.

§5.

Zasady dostarczania i przechowywania odpadów w PSZOK

1.Dostarczone do PSZOK odpady powinny być posegregowane, a następnie zdeponowane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach.

2.Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach/magazynie odpadów niebezpiecznych.

3.Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera. W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. . Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi, krzewów należy rozdrobnić do maksymalnej długości 30 cm.

4.Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.

5.Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz innych odpadów.

6.Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności .

7.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości).

8.Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnym z wymaganym terminem zapłaty lub potwierdzenia zapłaty czynszu w zabudowie wielorodzinnej.

§6.

Obowiązki PSZOK

1.W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.

2.Obsługa PSZOK ma obowiązek:

1)uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, aby zweryfikować możliwość przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację;

2)sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4;

3)ewidencjonować każdorazowo przyjęte odpady problemowe;

3.Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich udostępnienia jest równoznaczna z brakiem możliwości pozostawienia odpadów w PSZOK.

4.Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów:

1)         każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;

2)         każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;

3)         każdorazowo, jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

§7

Uwagi dodatkowe

7.1. Na terenie PSZOK zabrania się:

1) poruszania się osób postronnych niezwiązanych z wyładunkiem odpadów;

2) przebywania poza pojazdem osób niepełnoletnich oraz zwierząt;

3) swobodnego poruszania się po terenie PSZOK niezwiązanego z czynnością wyładunku

odpadów w miejscu wskazanym przez obsługę;

4) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu;

5) pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób lub mienia należy zwrócić się do obsługi PSZOK o wytyczne w celu uzgodnienia sposobu postępowania, pozwalającego na unikniecie jakiegokolwiek zagrożenia.

3. Każdy zaistniały wypadek na terenie PSZOK należy zgłosić obsłudze PSZOK.

4. Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

1) niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie

zabezpieczonych;

2) zabrudzeniem lub zanieczyszczeniem odzieży w trakcie rozładunku odpadów;

3) uszkodzeniem mienia (w tym pojazdu) osoby korzystającej z PSZOK wskutek

zachowania innej osoby korzystającej z PSZOK.

§8.

Postanowienia końcowe

 

1.Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod nr telefonu Urzędu Miejskiego w Głogówku  pod nr tel. 77 40 69 923.

2.Skargi i wnioski przyjmowane są w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi w dniach i godzinach pracy Urzędu.

3.Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Głogówek www.glogowek.pl oraz na www.bip.glogowek.pl  w zakładce Wydziału  Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 

 

 

 

 

Załącznik   do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK

Data przyjęcia odpadów

………………………………………………………………………………………………

Osoba przekazująca odpady

………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………

l.p.

Rodzaj odpadów odbieranych  w PSZOK

Ilość odpadów ( kg)/szt.٭

1.

Papier i tektura , odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury

 

2.

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z mebli oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych

 

3.

Szkło, opakowania ze szkła

 

4.

Bioodpady

 

5.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

6.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

 

7.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

8.

Odpady niebezpieczne

 

9.

Chemikalia

 

10.

Zużyte opony

٭

11.

Przeterminowane leki

 

12.

Zużyte baterie i akumulatory

 

13

Odpady tekstyliów i odzieży

 

14

Odpady niekwalifikujące się  do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku  przyjmowania  produktów leczniczych  w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi, w szczególności  igieł i strzykawek.

 

Oświadczam, że w/w odpady pochodzą  z Gminy …………..…………  ,z nieruchomości nr ………………….. w …………………………….Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am  się i akceptuję Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

……………………………………………………………………       

  (podpis osoby przekazującej odpady)                                            

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest burmistrz Głogówka, którego siedzibą jest Urząd Miejski w Głogówku, Rynek 1, 48-250 Głogówek, tel. 77 40 69 900, e-mail , Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Karol Trinczek – Tel 77 40 69 900, e-mail

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru odpadów oddawanych na PSZOK i przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te dla których zostały pierwotnie zebrane.

4.Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

5.Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

6.Przekazywanie przez Burmistrza Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych uniemożliwi realizację czynności, o które Pani/Pan wnosi.