Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku

KOMISJA REWIZYJNA

1. Marek Mucha - Przewodniczący Komisji
2. Gerard Stanula
3. Fabian Patron
4. Dominika Grzesik
5. Grzegorz Thiel
6. Bogusława Poremba
7. Dastin Wawrzyniak

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

1. Grzegorz Thiel - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Kus
3. Fabian Patron
4. Gerard Stanula
5. Dominika Grzesik
6. Grzegorz Han
7. Marek Bujak

 

KOMISJA BUDŻETU, INWESTYCJI I REMONTÓW

1. Gerard Stanula - Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Pliszczak
3. Tomasz Nosol
4. Dastin Wawrzyniak
5. Marek Mucha
6. Ewelina Barton
7. Mieczysław Hołówko

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Marek Bujak - Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Nosol
3. Marcin Kus
4. Grzegorz Thiel
5. Bogusława Poremba
6. Grzegorz Han

 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH 

1. Dominika Grzesik - Przewodnicząca Komisji 
2. Ewelina Barton
3. Marek Bujak
4. Mieczysław Hołówko
5. Elżbieta Pliszczak   

Zadania Komisji

 

   Komisja Rewizyjna 

Podstawową formą działania Komisji są kontrole ujęte w planie pracy Komisji. Przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych w szczególności w zakresie:

1) gospodarki finansowo – ekonomicznej;

2) gospodarowania mieniem komunalnym;

3) przestrzegania i realizacji postanowień statutu gminy, uchwał rady oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej;

4) realizacji bieżących zadań gminy.

Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Głogówek. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada powołuje Komisje skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.

W skład Komisji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W skład Komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji poprzez:

1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów;

2) kwalifikowanie wpływających spraw;

3) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów;

4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji;

5) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę.

Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statut Gminy Głogówek. 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów

Komisja budżetu, finansów, inwestycji i remontów: zajmuje się ładem przestrzennym, drogownictwem, inwestycjami i remontami oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy, opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska: zajmuje się całością spraw rolnictwa,  ochroną środowiska i przyrody, utrzymaniem czystości, ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych, oraz sprawami odnowy wsi.

 

Komisja Spraw Społecznych 

Komisja spraw społecznych zajmuje się szczególnie: pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw-partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy, funkcjonowaniem oświaty i bazy placówek szkolnych, przedszkolnych, kulturalnych i sportowych.