Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.

                                                                                                                Głogówek 08.11.2019 r.

                                                                       Protokół                                      

 

z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.

      Zgodnie z uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  przeprowadzono konsultacje w dniu 6 listopada 2019 r.        

         Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie Gminy Głogówek.                     
Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w/w podmiotów w sprawie poddanej konsultacji. Konsultacje miały charakter opiniodawczy. 


     Przedmiotem konsultacji był „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" dla Gminy Głogówek.
      Konsultacje trwały od dnia  29.10.2019   do  06.11.2019  r. 

Opinie i uwagi do w/w Programu, organizacje pozarządowe mogły składać  podczas otwartego spotkania 6 listopada 2019 / środa / o godz. 12.00  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres   
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019 r.

Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu żadne uwagi i opinie do projektu programu. W związku z powyższym, zaproponowany projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 dla Gminy Głogówek” zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Głogówku, która podejmie stosowną uchwałę.

Na tym protokół zakończono

 

                                                                                                                       Burmistrz Głogówka

(-) Piotr Bujak