Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020

XXXII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF4.a) w sprawie uchwalenia budżetu na 2021.pdf
PDFZał. 1.pdf
PDFZał. 2.pdf
PDFZał. 3.pdf
PDFZał. 4.pdf
PDFZał. 5.pdf
PDFZał. 6.pdf
PDFZał. 7.pdf
PDFuzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.pdf
PDF4.b) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
PDF5.a)w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2021 rok.pdf
PDF6.a) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf
PDF6.b)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 65612 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu..pdf
PDF6.b) Załącznik.pdf
PDF6.c)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 6853 arkusz mapy 8 obręb Racławice Śląskie służebnością przejazdu i przechodu..pdf
PDF6.c) Załącznik.pdf
PDF6.d)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 6377 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu..pdf
PDF6 d.)Załącznik.pdf
PDF6.e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku pretergowego na zawarcie umowy dzierżawy ma okre pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF6.f)w sprawie uwzględnienia petycji w przedmiocie oddania sprzętu oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF6.g) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI2562006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przekazania Sołectwu Biedrzychowice nieruchomości stanowiącej mie.pdf
PDF6.h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2021.pdf

XXXI Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwał.pdf
PDFb) w sprawie rozpatrzenia skargi na działałania Dyrektora MGOK w Głogówku.pdf
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu konkursowego pt Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek dot. PP4.pdf
PDFd) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu konkursowego pt Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek dot PP3.pdf
PDFe) w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.pdf
PDFe) uzasadnienie -w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.pdf
PDFf) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek..pdf
PDFg) w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Głogówek.PDF
PDFh) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek .pdf
PDFi) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDFj) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFl) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych..pdf
PDFm) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFm) Uzasadnienie budżet.pdf
PDFn) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035.pdf
PDFo) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
 

XXX Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035.pdf

XXIX Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFa) Uzasadnienie.pdf
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDFc) w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa,.pdf
PDFd) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDFe) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018”.pdf
PDFe) załącznik. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018.pdf
PDFf) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego.pdf
PDFg) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2020 2021.pdf


XXVIII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFa) uzasadnienie- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDFc) w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego .pdf

XXVII Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do Stowarzyszenia pod nazwą.pdf
PDFb) w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Bezpieczeństwo bez granic w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie.pdf
PDFc) w sprawie zmiany uchwały nr XVI.125.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior- WIGOR w .pdf
PDFd) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFe) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFe) uzasadnieniew sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFf) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDFg) zmieniająca uchwałę w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf

XXVI Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku” i zawarcie .pdf
PDFb) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek od środków transportowych.pdf
 

XXV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFa) Uzasadnienie .pdf
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.pdf
PDFd) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie- dot. zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

XXIV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF5. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf
PDF6d. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok..pdf
PDF6h. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf
PDF7a. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.pdf
PDF7a. Załącznik Ocena zasobów pomocy społecznej.pdf
PDF7b. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych.pdf
PDF7c. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.pdf
PDF7d. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.pdf
PDF7e. w sprawie rozpatrzenia skargi na działałania Burmistrza.pdf
PDF7f. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie- dot. zmiany prawa miejscowego.pdf
PDF7g. w sprawie uznanania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf
PDF7h w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian .pdf
PDF7i. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF7j.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDF7k.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok..pdf
PDF7l. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

XXIII Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o..pdf
PDFb) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDFd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDFe) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFf) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r..pdf
PDFg) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek..pdf
PDFh) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028”.pdf
PDFh) uzasadnie w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028”.pdf
PDFh) Załącznik. Plan odnowy Szonów.pdf
PDFi) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFj) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf

XXII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego po.pdf
PDF2. w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały pełnej Intronizacji Jezusa Chr.pdf
PDF3. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błażejowice Dolne na lata 2020-2026”.pdf
PDF3.1 Załącznik Plan odnowy miejscowości Błażejowice.pdf
PDF4. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierżysławice na lata 2020-2028’.pdf
PDF4.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dzierżysławice.pdf
PDF5. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głogówek-Głogowiec na lata 2020-2030”.pdf
PDF5.1. Załącznik Plan Odnowy Misjscowości Głogówiec.pdf
PDF6. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kierpień na lata 2020-2028”.pdf
PDF6.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Kierpień.pdf
PDF7. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Racławice Śląskie 2020-2026”.pdf
PDF7.1. Załącznik Plan Odnowy Wsi Racławice Sląskie.pdf
PDF8. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Twardawa na lata 2020-2030”.pdf
PDF8.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Twardawa.pdf
PDF9. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2020-2030”.pdf
PDF9.1. Załącznik Plan Odnowy Wsi Zawada.pdf
PDF10. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zwiastowice na lata 2020- 2030”.pdf
PDF10.1. Załącznik Plan Odnowy Miejscowości Zwiastowice.pdf
PDF11. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2019.2020.pdf
PDF12. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF12.1. uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.pdf
PDF13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf

XXI Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie.pdf
PDF2. w sprawie wyrażenia woli utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Zamek w Głogówku.pdf
 

XX Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDF2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDF3. w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o..pdf
PDF3.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce.pdf
PDF3.2. załącznik do uzasadnienia.pdf
PDF4. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Głogówka w spółkach..pdf
PDF5. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF5.1.deklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-niezamieszkała 16.01.pdf
PDF5.2 deklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-zamieszkala 2019-12-20-1.pdf
PDF6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odpadami kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań.pdf