Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020

XXIV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF5. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf
PDF6d. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok..pdf
PDF6h. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf
PDF7a. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.pdf
PDF7a. Załącznik Ocena zasobów pomocy społecznej.pdf
PDF7b. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych.pdf
PDF7c. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.pdf
PDF7d. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.pdf
PDF7e. w sprawie rozpatrzenia skargi na działałania Burmistrza.pdf
PDF7f. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie- dot. zmiany prawa miejscowego.pdf
PDF7g. w sprawie uznanania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf
PDF7h w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian .pdf
PDF7i. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF7j.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDF7k.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok..pdf
PDF7l. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

XXIII Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o..pdf
PDFb) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDFd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDFe) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFf) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r..pdf
PDFg) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek..pdf
PDFh) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028”.pdf
PDFh) uzasadnie w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028”.pdf
PDFh) Załącznik. Plan odnowy Szonów.pdf
PDFi) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFj) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf

XXII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego po.pdf
PDF2. w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały pełnej Intronizacji Jezusa Chr.pdf
PDF3. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błażejowice Dolne na lata 2020-2026”.pdf
PDF3.1 Załącznik Plan odnowy miejscowości Błażejowice.pdf
PDF4. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierżysławice na lata 2020-2028’.pdf
PDF4.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dzierżysławice.pdf
PDF5. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głogówek-Głogowiec na lata 2020-2030”.pdf
PDF5.1. Załącznik Plan Odnowy Misjscowości Głogówiec.pdf
PDF6. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kierpień na lata 2020-2028”.pdf
PDF6.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Kierpień.pdf
PDF7. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Racławice Śląskie 2020-2026”.pdf
PDF7.1. Załącznik Plan Odnowy Wsi Racławice Sląskie.pdf
PDF8. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Twardawa na lata 2020-2030”.pdf
PDF8.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Twardawa.pdf
PDF9. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2020-2030”.pdf
PDF9.1. Załącznik Plan Odnowy Wsi Zawada.pdf
PDF10. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zwiastowice na lata 2020- 2030”.pdf
PDF10.1. Załącznik Plan Odnowy Miejscowości Zwiastowice.pdf
PDF11. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2019.2020.pdf
PDF12. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF12.1. uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.pdf
PDF13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf

XXI Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie.pdf
PDF2. w sprawie wyrażenia woli utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Zamek w Głogówku.pdf
 

XX Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDF2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDF3. w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o..pdf
PDF3.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce.pdf
PDF3.2. załącznik do uzasadnienia.pdf
PDF4. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Głogówka w spółkach..pdf
PDF5. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF5.1.deklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-niezamieszkała 16.01.pdf
PDF5.2 deklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-zamieszkala 2019-12-20-1.pdf
PDF6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odpadami kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2020
  przez: Monika Domaradzka
 • opublikowano:
  27-01-2020 08:26
  przez: Monika Domaradzka
 • zmodyfikowano:
  26-05-2020 10:18
  przez: Monika Domaradzka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 313
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl