Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020

XXXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 grudzień 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf

PDF304. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2021.pdf
PDF305. WPF 2021.pdf
PDF306. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2021 rok.pdf
PDF307. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2021 rok.pdf
PDF308. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2021rok.pdf
PDF309. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2021 roku.pdf
PDF310. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 65612 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu..pdf
PDF311. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 685 3 arkusz mapy 8 obręb Racławice Śląskie służebnością przejazdu i przechodu..pdf
PDF312. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 637 7 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu..pdf
PDF313. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF314. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie oddania sprzętu oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogówku..pdf
PDF315. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI 256 2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przekazania Sołectwu Biedrzychowice nieruchomości.pdf
PDF316. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2021.pdf
PDF317. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Głogówek”.pdf
PDF318. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek.pdf
PDF319. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek.pdf
PDF320. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF321. WPF 2020.pdf
PDF322. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych.pdf
PDF323. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf


XXXI Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 listopad 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFWykaz głosowań sesji.pdf

PDF287. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.pdf
PDF288. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku.pdf
PDF289. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu konkursowego pt Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek nr RPOP.09.01.03-16-001020.pdf
PDF290. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu konkursowego pt. Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek nr RPOP.09.01.03-16-000920.pdf
PDF291. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.pdf
PDF292. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek..pdf
PDF293. w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Głogówek.pdf
PDF294. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf
PDF295. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2021 rok.pdf
PDF296. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDF297. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 dla Gminy Głogówek.pdf
PDF298. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych.pdf
PDF299. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF300. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.pdf
PDF301. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF302. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII3522018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania.pdf
PDF303. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Kolory pogranicza w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG VA.pdf

 

XXX Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej z dnia 27 października 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań.pdf
PDF285. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF286. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2035.pdf
 

XXIX Sesja  Rady Miejskiej z dnia 25 września 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań.pdf
PDF275. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF277.w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasen.pdf
PDF278. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDF279. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018”.pdf
PDF280. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF281. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 20202021..pdf
PDF282. w sprawie zmiany uchwały Nr L3642018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przes.pdf
PDF283.w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII3522018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania p.pdf
PDF284. w sprawie zmiany uchwały Nr LI3782018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania.pdf
 

XXVIII Sesja  Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF271.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF272. WPF.pdf
PDF273. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko- Prudnickie”.pdf
PDF274. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.pdf

XXVII Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2020 r.

Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF264. w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.pdf
PDF265. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn. Bezpieczeństwo bez granic”.pdf
PDF266. w sprawie zmiany uchwały nr XVI.125.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior- WIGOR w Głogówku.pdf
PDF267. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDF268. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF269. WPF.pdf
PDF270. zmieniająca uchwałę w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf
 

XXVI Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej z dnia 06 lipca 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF262. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku” i zawarcie umowy.pdf
PDF263. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych.pdf

XXV Sesja  Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF255. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF256. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 .pdf
PDF257. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.pdf
PDF258. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf
PDF259. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok.pdf
PDF260. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok.pdf
PDF261. w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie potrzeby ogłoszenia stanu klęski na terenie Gminy Głogówek w związku z wystąpieniem plagi gryzoni polnych.pdf

XXIV Sesja  Rady Miejskiej z dnia 29 maj 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF236. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania..pdf
PDF237. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok..pdf
PDF238. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka..pdf
PDF239. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019..pdf
PDF240. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek.pdf

UWAGA:PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr XXIV.240.2020.pdf
PDF241. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek.pdf
PDF242. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.pdf
PDF243. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka..pdf
PDF244. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie- dot. zmiany prawa miejscowego.pdf
PDF245. w sprawie uznanania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf
PDF246. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.pdf
PDF247. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF248. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDF249. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf
PDF250. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2020 roku.pdf
PDF251. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF252. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.pdf
PDF253. w sprawie wyrażenia poparcia dla funkcjonowania OHZ Głogówek Sp. z o.o. jako samodzielnego podmiotu..pdf
PDF254. w sprawie wyrażenia poparcia działań zmierzających do powstania zbiornika retencyjnego.pdf

XXIII Sesja  Rady Miejskiej z dnia 09 kwiecień 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF226. w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o..pdf
PDF227. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego..pdf
PDF228. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego..pdf
PDF229. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego..pdf
PDF230. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji..pdf
PDF231. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r..pdf
PDF232. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek..pdf
PDF233. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028”..pdf
PDF234. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf
PDF235. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej pdf.pdf

XXII Sesja  Rady Miejskiej z dnia 09 marzec 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań.pdf
PDF212. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf
PDF213. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa..pdf
PDF214. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błażejowice Dolne na lata 2020-2026”.pdf
PDF215. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierżysławice na lata 2020-2028.pdf
PDF216. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kierpień na lata 2020-2028”..pdf
PDF217. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głogówek-Głogowiec na lata 2020-2030”..pdf
PDF218. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Racławice Śląskie 2020-2026”..pdf
PDF219. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Twardawa na lata 2020-2030”..pdf
PDF220. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2020-2030”..pdf
PDF221. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zwiastowice na lata 2020- 2030”..pdf
PDF222. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2019.2020..pdf
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf
PDF224. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.pdf
PDF225. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Przebudowa Zamku w Głogówku na centrum kulturalno – szkoleniowe”..pdf

XXI Sesja  Rady Miejskiej z dnia 11 luty 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF210. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie.pdf
PDF211. w sprawie wyrażenia woli utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Zamek w Głogówku.pdf

XX Sesja  Rady Miejskiej z dnia 31 styczeń 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF203. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF204 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDF205. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego..pdf
PDF206. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Głogówka..pdf
PDF207. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek..pdf
PDF208. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
PDF209. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie.pdf