Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

  • Zgodnie z umową nr GOK.III.272.1.2021, zawartą w dniu 11.06.2021 r. pomiędzy Gminą Głogówek a firmą Naprzód  Spółka zo.o. , ul. Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z przepisami ustawy  z dnia 11 września 2019  r. Prawo Zamówień Publicznych, powierzono ww. firmie  zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek
  • Zgodnie z umową nr GOK.51.2021.GR zawartą w   dniu 02.04.2021 r. pomiędzy Gminą Głogówek a firmą Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o.  ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek , powierzono ww. firmie zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie , pochodzących od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek.
  • Miejscem zagospodarowania  przez podmioty  odbierające  odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek  niesegregowanych ( zmieszanych )  odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady oraz pozostałości  z sortowania  odpadów  komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz, Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
  • Na terenie gminy Głogówek funkcjonuje PSZOK- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Godziny otwarcia oraz Regulamin przyjmowania odpadów określone zostały  w uchwale Rady Miejskiej w Głogówku nr XXIV/246/2020 z dnia 29 maja 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPDFuchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (2,99MB)

Gdzie przekazać zużyte opony rolnicze?

Jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych itd.? Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a nie wszystkich rodzajów odpadów. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich wytwórcy. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, skoro nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia. Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn rolniczych. Jest ona zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że można je oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Informujemy, że zużyte opony rolnicze można  oddać  jednej z wielu działających na rynku  firm recyklingowych zajmujących się  ich zbieraniem i utylizacją . Jedną z nich jest firma EKO- PALTER sp. z o.o.  z siedzibą: Szydłowiec  Śląski 15  49-100 Niemodlin, tel.731 565 520

Ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są one odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach.Dlatego też najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie czy zakupie (za dodatkową opłatą).

Odbiór folii  i innych odpadów rolniczych

Rolnicy z terenu gminy Głogówek mogą oddać odpady powstające  w gospodarstwach  rolnych, tj. folię, sznurek, big bagi w następujących punktach:  firma BARTEK Bartków Marek , ul. Młyńska 9 48-200 Prudnik,dodatkowy adres : Krobusz 2  48-210 Biała tel. 503531668, ZPHU DOL-BUD Piotr Obal ul. Młyńska 9 48-200 Prudnik , tel. 608 07 68 20.

Odbiór opon rolniczych, jak i innych odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną.  

 

 

  • INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.

PDFinformacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na której nie mieszkają mieszkańcy.pdf (474,03KB)
 

  • INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-  - NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA, obowiązującej od 1 lipca 2021 r.

PDFinformacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (557,91KB)