Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
 • Zgodnie z umową nr GOK.III.272.1.2021, zawartą w dniu 11.06.2021 r. pomiędzy Gminą Głogówek a firmą Naprzód  Spółka zo.o. , ul. Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy , zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z przepisami ustawy  z dnia 11 września 2019  r. Prawo Zamówień Publicznych, powierzono ww. firmie  zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek
 • Zgodnie z umową nr GOK.51.2021.GR zawartą w   dniu 02.04.2021 r. pomiędzy Gminą Głogówek a firmą Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o.  ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek , powierzono ww. firmie zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie , pochodzących od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek.
 • Miejscem zagospodarowania  przez podmioty  odbierające  odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek  niesegregowanych ( zmieszanych )  odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady oraz pozostałości  z sortowania  odpadów  komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz, Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 • Na terenie gminy Głogówek funkcjonuje PSZOK- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Godziny otwarcia oraz Regulamin przyjmowania odpadów określone zostały  w uchwale Rady Miejskiej w Głogówku nr XXIV/246/2020 z dnia 29 maja 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPDFuchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (2,99MB)
 • Rolnicy z terenu gminy Głogówek mogą oddać odpady powstające  w gospodarstwach  rolnych, tj. folię, sznurek, big bagi w następujących punktach:  firma BARTEK Bartków Marek , ul. Młyńska 9 48-200 Prudnik,dodatkowy adres : Krobusz 2  48-210 Biała tel. 503531668, ZPHU DOL-BUD Piotr Obal ul. Młyńska 9 48-200 Prudnik , tel. 608 07 68 20. Informujemy również, że zużyte opony rolnicze można  oddać  jednej z wielu działających na rynku  firm recyklingowych zajmujących się  ich zbieraniem i utylizacją . Jedną z nich jest firma EKO- PALTER sp. z o.o.  z siedzibą: Szydłowiec  Śląski 15  49-100 Niemodlin, tel.731 565 520

  Odbiór opon rolniczych, jak i innych odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną.  

  Informujemy również, że  opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za drobną opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

 • INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.

PDFinformacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na której nie mieszkają mieszkańcy.pdf (474,03KB)
 

 • INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-  - NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA, obowiązującej od 1 lipca 2021 r.

PDFinformacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (557,91KB)