Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
  • Zgodnie z umową nr GOK.III.272.3.2017, zawartą w dniu 06.06.2017 r. pomiędzy Gminą Głogówek a firmą Naprzód  Spółka zo.o. , ul. Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy , zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, powierzono ww. firmie  zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek
  • Zgodnie z umową nr GOK.73.2020.GR zawarta  e dniu 16.04.2020 r. pomiędzy Gminą Głogówek a firmą Zakład Komunalny Głogówek Spółka zo.o.  ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek , powierzono ww. firmie zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie , pochodzących od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek.
  • Miejscem zagospodarowania  przez podmioty  odbierające  odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głogówek  niesegregowanych ( zmieszanych )  odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady oraz pozostałości  z sortowania  odpadów  komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz, Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
  • Na terenie gminy Głogówek funkcjonuje PSZOK- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Godziny otwarcia oraz Regulamin przyjmowania odpadów określone zostały  w uchwale Rady Miejskiej w Głogówku nr XXIV/246/2020 z dnia 29 maja 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPDFuchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf
  • Rolnicy z terenu gminy Głogówek mogą oddać odpady powstające  w gospodarstwach  rolnych, tj. folię, sznurek, big bagi w następujących punktach:  firma BARTEK Bartków Marek , ul. Młyńska 9 48-200 Prudnik,dodatkowy adres : Krobusz 2  48-210 Biała tel. 503531668, ZPHU DOL-BUD Piotr Obal ul. Młyńska 9 48-200 Prudnik , tel. 608 07 68 20. Informujemy również, że zużyte opony rolnicze można  oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany (naprawy) spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.