Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek

 • Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podstawowe informacje

 1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2022 r.poz. 1297, 1549) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 162 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru.
 2. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
 3. W efekcie załatwienia sprawy nadany zostanie numer rejestrowy i wydane zostanie zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub zmiany we wpisie w rejestrze.
 4. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Informacje dodatkowe

Informacja o wykreśleniu jest traktowana jako czynność materialno-techniczna. Zaświadczenie potwierdzające wykonanie czynności urzędowej wydaje się na żądanie i po wniesieniu opłaty skarbowej. Potwierdzenie wykonania żądanej czynności może przybrać również inną formę pisemną, zwykłego pisma.

Ustawodawca wskazał, w art. 9j ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, decyzję administracyjną jako formę, w której należy dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w następujących przypadkach:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d;
 • przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2

W pozostałych sytuacjach skutkujących wykreśleniem podmiotu z rejestru działalności regulowanej ustawodawca nie określił jego formy.


Kogo dotyczy

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek, który powinien zawierać:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 2. Do wniosku dołącza się:
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
   "Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne
   i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy."; Oświadczenie powinno zawierać także: 1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 2)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3)podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Wniosek wraz z dokumentami można złożyć
  • drogą elektroniczną poprzez stronę ePUAP,
  • listownie,
  • osobiście.

Czas realizacji

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis


Opłaty

Tytuł płatności: za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
Kwota: 50 zł
Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer:

PL 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001

Tytuł płatności: za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej
Kwota: 25 zł
Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer:

PL 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001

 

 • Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej;
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej.

Miejsce i sposób składani dokumentów:

 1. W formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek
 2. W formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Tryb odwoławczy:

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej wydawany jest na wniosek w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie.

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej. podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy:

 • część II, ust. 21 - wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wynosi 17,00 zł;
 • część IV - wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł.

Uwagi:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy (art. 9cb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 1. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 2. Stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem.
 3. Stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż  instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d.
 4. Przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust.2.

Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt. 2-3 następuje w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

 

wzory dokumentów do pobrania:

DOCwniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc (55,50KB)

DOCwniosek_o_zmiane_wpisu_w_rejestrze_dzialalnosci_regulowanej.doc (52,50KB)
DOCXwniosek-o-wykreslenie-z-dzialalnosci-regulowanej (1).docx (13,97KB)

DOCoświadczenie.doc (33,50KB)

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

PDFRejestr działalności regulowanej - aktualizacja 28.05.2015r..pdf (2,21MB),

_DOCXrejestr działalności regulowanej-aktualizacja 20.12.2016r.._docx (30,56KB)

DOCXrejestr-dzialalnosci-regulowanej-aktualizacja 18.03.2018 r..docx (26,47KB)

DOCXrejestr-dzialalnosci-regulowanej-aktualizacja-26.09.2018 r..docx (32,39KB)

PDFRejestr działalnosci regulowanej- 05.04.2018r. Aktualizacja.pdf (241,32KB)

DOCXRejestr działalności regulowanej - aktualizacja z dnia 31.07.2019 r..docx (26,44KB)

DOCXRejestr Działalności Regulowanej - aktualizacja z dnia 10.03.2021 r..docx (32,26KB)
DOCXRDR aktualizacja z dnia 24.03.2021 r..docx (32,64KB)

DOCXaktualizacja z dnia 21.07.2021 r..docx (32,40KB)
DOCXaktualizacja z 01.03.2022 r..docx (33,33KB)
DOCXaktualizacja RDR z dnia 1.07.2022 r..docx (34,15KB)
DOCXaktualizacja RDR z dnia 12.09.2022 r..docx (34,61KB)
DOCXaktualizacja z dnia 24.01.2023 r.docx (34,68KB)
DOCXaktualizacja-rdr-z-dnia-16.05.2023.docx (34,86KB)
DOCXaktualizacja z dnia 23.04.2024 r.docx (34,74KB)

DOCXaktualizacja z dnia 26.04.2024 r.docx (35,31KB)