Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021

LSesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF3a) Projekt budżetu gminy na rok 2022 .pdf
PDF3b) wpf.pdf
DOCX5a) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx
DOCX5b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx
DOCX5c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2022rok.docx
DOCX6a) w spr. zmiany budżetu 2021.docx
DOCX6b)Projekt zmian WPF.docx
DOCX6c)w spr. uchalenia Gminnego programu AA.docx
PDF6d)w spr. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zasdania publicznego.pdf
DOC6e)w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom .doc
 

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa)zmieniająca uchwałę w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.pdf
DOCXa)zmieniająca uchwałę w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.docx
DOCXb)w spr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.docx
PDFb)w spr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
DOCXc) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.docx
PDFc) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf
DOCXd) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.docx
PDFd) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
DOCXe) zmieniająca uchwałę w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.docx
PDFe) zmieniająca uchwałę w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDFf)w spr.zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCXf)w spr.zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
DOCXg)w spr. wyboru metody ustalenia opł. za gos. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.docx
PDFg)w spr. wyboru metody ustalenia opł. za gos. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf
DOCXh) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.docx
PDFh) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.pdf
PDFi) w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woj. Op. o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice,.pdf
DOCXi) w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woj. Op. o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.docx
PDFj)w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia Punktu Skupu w Biedrzychowicach. pdf.pdf
DOCXj)w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia Punktu Skupu w Biedrzychowicach.docx
DOCXk) w spr. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.docx
PDFk) w spr. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
DOCXl) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.docx
PDFl) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.pdf
DOCXm) w. spr. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.docx
PDFm) w. spr. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf
PDFn) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych .pdf
DOCXn) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych.docx
DOCXo) w spr. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego POGRANICZE.docx
PDFo) w spr. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego POGRANICZE.pdf
DOCXp) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
PDFp) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku.pdf
 

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2021.docx
PDFa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2021.pdf
DOCXb) WPF.docx
PDFb) WPF.pdf
DOCXc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.docx
PDFc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
DOCXd) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.266.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior.docx
PDFd) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.266.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior.pdf
DOCXe) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.docx
PDFe) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.pdf
PDFf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek .pdf
DOCXf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek.docx
 

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2021.pdf
PDFUzasadnienie budżet.pdf
DOCXAutopoprawka do projektu budzetu.docx
PDFb) WPF.pdf
PDFc)w spr. przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.pdf
PDFd) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Aleja Lipowa w Głogówku.pdf
PDFe) w spr.wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.pdf
PDFf) w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek.pdf

XLV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek.pdf
PDFuzasadnienie do projektu zmiany budżetu.pdf
PDFb) WPF.pdf
PDFc)w spr. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.pdf
PDFd) w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFe) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(1).pdf
PDFf) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(2).pdf
PDFg) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(3).pdf
PDFh) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(4).pdf
PDFi) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(5).pdf
PDFj) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(6).pdf
PDFk) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(7).pdf
PDFl) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(8).pdf
PDFm) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(9).pdf
PDFn)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(1).pdf
PDFq)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(4).pdf
PDFo)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(2).pdf
PDFp)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(3).pdf
PDFr)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(5).pdf
PDFs) zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(6).pdf
PDFt) zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(7).pdf

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf
PDFAutopoprawka do uchwały budżetowej.pdf
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
PDFc) w spr. wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Spółka z oo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów.pdf
PDFd) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku .pdf
PDFe) w spr.określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDFf) w spr. wyrazenia opinii.pdf

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf
PDFuzasadnienie do zmiany w budżecie.pdf
DOCXc) w spr. podwyższenie kapitału.docx
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
PDFd) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku .pdf
PDFe) w spr.określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2021-2022.pdf

XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały budżetowej.pdf
PDFb) WPF.pdf
PDFc) w spr.poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf
PDFd) w spr. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM.pdf
PDFe) w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf
PDFf) w spr.przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU POGRANICZE.pdf
PDFg) w spr.wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek Spółka zoo .pdf
PDFh) w spr.wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z oo.pdf
PDFi) w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w spr. zmiany w budżecie gminy.pdf
PDFb) WPF.pdf
PDFc)inkaso.pdf
PDFd) w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego .pdf
PDFe) uchwała przedszkola.pdf
PDFf) uchwała ZKG.pdf

XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) projekt uchywały zmieniajacej dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFb) w sprawie zwolnienia z czesci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujacych bioodpady.pdf
PDFc) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2021.pdf
PDFUzasadnienie do zmiany budżetu.pdf
PDFd) WPF.pdf

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXb) w spr. zmiany WPF na lata 2021-2035.docx
DOCXUzasadnienie uchwały budżetowej.docx
DOCXAutopoprawka maj.docx
DOCXa) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

RTF7. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.rtf
DOC8d. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020.doc
DOC8h. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.doc
DOCX9a) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
DOCXUzasadnienie uchwały budżetowej.docx
DOCX9b)w spr. zmiany WPF na lata 2021-2035.docx
PDF9 c) w spr. zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi własnosć Gminy.pdf
PDF9d) w spr. zmianu uchwały w spr. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF9e) w spr. zatwierdzenia pPlanu Odnowy Wsi Kazimierz.pdf
PDF9f) w spr. wyrażenika zgody na odstapienie od obowiazku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy.pdf
PDF9g) w spr. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.pdf
PDF9h) w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny.pdf
PDF9i)w spr. uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu.pdf
PDF9j) w spr. oceny przyjęcia zasobów społęcznych.pdf
DOCX9k) w spr. rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.docx
DOC9l)w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.doc
PDF9l) zał. do uchwały w spr. przystąpienia MPZP.pdf
 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
DOCXa) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx
DOCXzałącznik do uchwały a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx
DOCXuzasadnienie do uchwały a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx
PDFa) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.pdf
DOCXb) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.docx
DOCXuzasadnienie do b) projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.docx
PDFb) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.pdf
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.pdf

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCXa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
DOCXUzasadnienie do a) Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
PDFb) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
DOCXb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx
PDFc) Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2021 r..pdf
DOCXc) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku..docx
PDFd) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 31.08,2020r. w spr. utworzenia związku Powiatowo - Gminnego Pogranicze- Głubczycko-Prudnickie.PDF
DOCXd) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego.docx
PDFe) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
DOCXe) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx
PDFf) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf
PDFg) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.PDF
DOCXg) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spóła Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx

XXXIV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położony.pdf
DOCa) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położony.doc
PDFb) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku .pdf
DOCXb) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku .docx
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
DOCc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.doc
PDFd) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf
DOCXd) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.docx
PDFe) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.pdf
DOCXe) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.docx

XXXIII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023PDF1. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku..pdf
PDF2. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Głogówek lub jej jednostkom organizacyjnym.pdf
PDF4. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDF4. Uzasadnienie styczeń.pdf
PDF5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf