Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miejskiego w Głogówku  poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy ePUAP oraz Elektronicznego Biura Obywatela.

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Miejskiego w Głogówku za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

- gotowego e-formularza,
- wniosku.

Skrytka ePUAP: /UMGLOGOWEK/skrytka

2. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Miejskiego w Głogówku za pomocą Elektronicznego Biura Obywatela.

Doręczanie dokumentów poprzez Elektroniczne Biuro Obywatela wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie https://glogowek.ebo365.pl/start

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

- gotowego e-formularza,
- wniosku.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Głogówku:

1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Głogówku muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Uwaga
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP
 http://epuap.gov.pl/ .

2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

3) Akceptowane formaty załączników to:

- DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS
- XLS, XLSX
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP

4) Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.

5) Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.
Dokumenty na nośnikach danych takich jak:
- płyta CD lub DVD,
- pamięć masowa USB,
można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku, w biurze podawczym, pok. nr 1, parter, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.

Poświadczenie przedłożenia jest zapisywane na płycie CD lub DVD.

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:

1) skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej "poświadczeniem przedłożenia". Poświadczenie takie będzie zawierać:

- pełną nazwę Urzędu,
- datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
- datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy:

1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny

- przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.