Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa

Przydział lokalu komunalnego

Zakres:

Rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 • Wypełniony wniosek o przydział lokalu komunalnego wraz z uzasadnieniem,
 • Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatnich 6-ciu miesięcy  brutto.

Termin składania dokumentów:

Bezterminowo - cały rok

Termin rozpatrzenia sprawy:

 Na  posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

(posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbywają się raz w miesiącu zgodnie

z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia NLROŚ-0050.94.2012 z dnia 06.08.2012 r. ).

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r poz.150)
 • Uchwała  NR X /77/2011 z dnia 26 września 2011 r Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek.

Brak opłat za rozpatrzenie wniosku

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia , zwrócić się do Burmistrza Głogówka o ponowne rozpatrzenie wniosku.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Głogówku, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Informacje dodatkowe:

O przydział lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych :

 • które zamieszkują na terenie Gminy Głogówek ale nie posiadają tytułu prawnego do  lokalu mieszkalnego,
 • mieszkające na terenie Gminy Głogówek w warunkach kwalifikujących się do ich poprawy (powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 6m2) oraz osiągających dochód nie przekraczający 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % najniższej emerytury   w gospodarstwie wieloosobowym,
 • uprawnione do lokalu zamiennego,
 • które opuściły placówkę opiekuńczą w związku z uzyskaniem pełnoletności, a przed umieszczeniem w placówce opiekuńczej zameldowane były na terenie Gminy Głogówek ,
 • które wnioskują o przydział lokalu niezdatnego do zasiedlenia zobowiązując się do wykonania jego remontu.

 

O przydział lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie Gminy Głogówek, które :

 • znajdują się w niedostatku,
 • nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
 • utraciły dotychczasowe mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, pod warunkiem , że nie przysługuje im prawo do lokalu zamiennego,
 • nie posiadają innych źródeł utrzymania poza świadczeniami z pomocy społecznej lub alimentami,
 • nie posiadają innych źródeł dochodów poza zasiłkiem dla bezrobotnych i na utrzymaniu mają małoletnie dzieci ,
 • które były objęte i zakończyły indywidualny program wychodzenia z bezdomności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostają w niedostatku.

 

 

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie może również przysługiwać drugiemu małżonkowi, chyba , że małżonkowie pozostają w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.

STAWKI CZYNSZU:

PDFZARZĄDZENIE NR NLROŚ.0050.198.2013 BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 ROKU W SPRAWIE USTALENIA STAWEK CZYNSZU ZA LOKALE MIESZKALNE I SOCJALNE WCHODZĄCE W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GŁOGÓWEK..pdf
PDFZARZĄDZENIE Nr NLROŚ.0050.199.2013 BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 ROKU W SPRAWIE USTALENIA STAWKI BAZOWEJ CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH..pdf
 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

PDF- Wniosek o wynajem lokalu ..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2015
  przez: Wojciech Witkowski
 • opublikowano:
  24-07-2015 12:08
  przez: Wojciech Witkowski
 • zmodyfikowano:
  25-08-2015 12:13
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2285
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×