Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa

Przydział lokalu komunalnego

Zakres:

Rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 • wypełniony wniosek o przydział lokalu komunalnego/socjalnego  wraz z uzasadnieniem,
 • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa  domowego  w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji,
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków  gospodarstwa  domowego

Termin składania dokumentów:

Bezterminowo - cały rok

Termin rozpatrzenia sprawy:

 Na  posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 374 z dnia 15 lutego 2018 r.),
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.  z 2018 r. , poz. 756 z dnia 20 kwietnia 2018 r.)
 • Uchwała  NR X /77/2011 z dnia 26 września 2011 r Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek.

Brak opłat za rozpatrzenie wniosku

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia , zwrócić się do Burmistrza Głogówka o ponowne rozpatrzenie wniosku.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Głogówku, Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska- MKOŚ

Informacje dodatkowe:

O przydział lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych :

 • które zamieszkują na terenie Gminy Głogówek ale nie posiadają tytułu prawnego do  lokalu mieszkalnego,
 • mieszkające na terenie Gminy Głogówek w warunkach kwalifikujących się do ich poprawy (powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 6m2) oraz osiągających dochód nie przekraczający 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % najniższej emerytury   w gospodarstwie wieloosobowym,
 • uprawnione do lokalu zamiennego,
 • które opuściły placówkę opiekuńczą w związku z uzyskaniem pełnoletności, a przed umieszczeniem w placówce opiekuńczej zameldowane były na terenie Gminy Głogówek ,
 • które wnioskują o przydział lokalu niezdatnego do zasiedlenia zobowiązując się do wykonania jego remontu.

 

O przydział lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie Gminy Głogówek, które :

 • znajdują się w niedostatku,
 • nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
 • utraciły dotychczasowe mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, pod warunkiem , że nie przysługuje im prawo do lokalu zamiennego,
 • nie posiadają innych źródeł utrzymania poza świadczeniami z pomocy społecznej lub alimentami,
 • nie posiadają innych źródeł dochodów poza zasiłkiem dla bezrobotnych i na utrzymaniu mają małoletnie dzieci ,
 • które były objęte i zakończyły indywidualny program wychodzenia z bezdomności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostają w niedostatku.

 

 

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie może również przysługiwać drugiemu małżonkowi, chyba , że małżonkowie pozostają w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.

STAWKI CZYNSZU NA LOKALE MIESZKALNE I LOKALE SOCJALNE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU.

PDFZarzadzenie nr MKOŚ .0050.167.2019 Burmistrza Głogówka z dnia 31.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokość stawek czynszu za najem socjalny lokali wchodzących w skład.pdf (529,06KB)
 

STAWKI CZYNSZU NA LOKALE MIESZKALNE I LOKALE SOCJALNE OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU.
PDFczynsze mieszkania komunalne i socjalne.pdf (569,71KB)

STAWKI CZYNSZU NA LOKALE UŻYTKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU.

PDFczynsz lokale użytkowe.pdf (282,34KB)

DOKUMENTY DO POBRANIA :

PDF- Wniosek o wynajem lokalu ..pdf (204,98KB)
PDFdeklaracja o wysokości dochodów.pdf (458,46KB)
PDFOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.pdf (481,16KB)