Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

- Rozgraniczenia nieruchomości.

 

Urząd Miejski w Głogówku

 

Rozgraniczenie nieruchomości

 

1. Sprawę załatwia

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

Inspektor ds. Gospodarki Terenami Wojciech Witkowski: pok. 6 i 7, tel. (77) 406-99-22.

 

2. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

- Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości jednoznacznie wskazujący które odcinki granic nieruchomości wnioskodawcy mają być przedmiotem postępowania.

- Załączniki do wniosku - dokument poświadczający tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste) wnioskodawcy do nieruchomości, której rozgraniczenia żąda.

- Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

Celem przyspieszenia załatwienia sprawy wnioskodawca może (fakultatywnie) wskazać geodetę, którego proponuje do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia, wskazać znane mu adresy zamieszkania właścicieli nieruchomości, z którymi ma być rozgraniczana jego nieruchomość, zaś w przypadku wystąpienia o rozgraniczenie niektórych granic nieruchomości lub odcinków tych granic zakres wniosku może zaznaczyć na kopii mapy ewidencyjnej.

 

3. Opłaty

Opłata skarbowa:

- od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł,

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Głogówek nr 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Głogówku (np. na poczcie,przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

4. Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

 

5. Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia przyjęcia operatu pomiarowego rozgraniczenia nieruchomości do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

6. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Operat pomiarowy rozgraniczania nieruchomości.

 

7. Tryb odwoławczy

Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

8. Podstawa prawna

Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

 

 

9. Informacje dodatkowe dla klienta

Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wszczynane jest postanowieniem.

W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa strona postępowania.

W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).

W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych.

W przypadku jednoznacznych dokumentów wskazujących na przebieg granicy albo zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie wydawana jest decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości.

 

Opracował:

Wojciech Witkowski

Inspektor ds. Gospodarki Terenami

 

DO POBRANIA PLIK PDF:

PDFWNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI.pdf (65,27KB)
PDFRozgraniczenie Nieruchomości - Opis Procedury.pdf (51,87KB)