Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

- Wycinka drzew i krzewów

WYCINKA DRZEW

 

17 czerwca 2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody  / Dz .U.  z 2017 r. poz. 1074/ , a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew.

1. zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić gminie, inaczej zapłacimy karę

2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

 

3. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej

6. w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych - >80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - >65cm i pozostałych drzew - >50cm.

7. Z rad gmin zdjęta zostanie możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu),

8. Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.

 

PDFRozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.pdf (234,07KB)
 

PDFZgłoszenie o wycinkę drzew.pdf (145,22KB)

DOCXoświadczenie do wniosku lub zgłoszenia na wycinkę drzew.docx (14,87KB)

PDFWNIOSEK NA WYCINKĘ.pdf (154,31KB)

 

 • Wycinka drzew i krzewów na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub  na terenie wpisanych do rejestru układów urbanistycznych lub ruralistycznych, dot. miejscowości: Wierzch, Racławice Śląskie, Mionów, Szonów i Biedrzychowice

PDFinformacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki.pdf (374,91KB)
 

 


Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew lub krzewów

Udzielanie zezwoleń na usuwanie lub przesadzanie drzew i krzewów oraz wymierzanie opłat z tego tytułu

Sposób załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

 • udzielenie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia,
 • umorzenie postępowania,

 

Wydanie zgłoszenia (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), którego treścią może być:

 • wniesienie sprzeciwu,
 • brak wniesienia sprzeciwu,

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,

    rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,

 • zgłoszenie (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) zawierające imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia wymagane są dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku, gdy z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, użytkownik), nie będący jej właścicielem:

pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego nieruchomości, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym niebędącego podmiotem wymienionym w przypadkach powyżej, właściciela urządzeń, o których w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeśli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 • w przypadku, gdy drzewo lub krzew przeznaczony do usunięcia rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej współwłasność (w tym także współwłasność małżeńską), a z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli:

pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli posesji o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;

 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów kolidujących z realizacją inwestycji:

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

 • jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji celu publicznego.
 •  w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi wewnętrznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy:  umowa dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej zawarta pomiędzy wnioskodawcą i zarządcą drogi (właścicielem drogi),

 

 • w przypadku złożenia wniosku podpisanego przez pełnomocnika Strony: pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika (tylko osoba fizyczna) do występowania w imieniu posiadacza nieruchomości z wnioskiem o wycięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów, dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone w sprawie wycinki drzew lub krzewów (17 zł).
 • w przypadku złożenia wniosku przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową:

 oświadczenia o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową;

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, spółdzielnia mieszkaniowa informuje w sposób zwyczajowo przyjęty członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin za zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

W przypadku zgłoszenia (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw.

 

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej z tytułu złożenia wniosku przez posiadacza terenu, z którego usuwane będą drzewa lub krzewy.

Opłatę skarbową należy wnieść w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwraca się pełnomocnik strony.

Wpłatę w wysokości 17 zł, z tytułu opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w sprawie wycinki drzew lub krzewów, należy dokonać na numer konta: PL 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378.)

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów ( Dz.U. 2017 poz. 1330)

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głogówka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Tryb odwoławczy:
Za pośrednictwem Burmistrza Głogówka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Głogówku, Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
 parter pokój nr 4
 Nr telefonu 077 406-99-24
 godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 -17:00

wtorek-czwartek 7:30 -15:30
piątek 7:30-14:00

Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu niezbędnych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.