Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dla Gminy Głogówek.

                                                                       Protokół                                      

 

z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2022 " dla Gminy Głogówek.

      Zgodnie z uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  przeprowadzono konsultacje w dniach            03.11.2021 r. do 11.11.2021 r.

         Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie Gminy Głogówek.                     
Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w/w podmiotów w  sprawie poddanej konsultacji. Konsultacje miały charakter opiniodawczy. 


     Przedmiotem konsultacji był „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" dla Gminy Głogówek.
          Konsultacje trwały od dnia  03.11.2021   do  11.11.2021  r. 

Opinie i uwagi do w/w Programu, organizacje pozarządowe mogły składać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres   w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 listopada 2021 r.

Zgłoszone wnioski:

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim: Wpisanie do programu punktu dotyczącego  wspierania działań mających na celu podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowej niemieckiej – nie uwzględniono

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Głogówek. W związku z powyższym, zaproponowany projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dla Gminy Głogówek” zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Głogówku, która podejmie stosowną uchwałę.

Na tym protokół zakończono.

 

 Burmistrz Głogówka

(-) Piotr Bujak