Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem: Adres skrytki ePUAP: /UMGLOGOWEK/skrytka
 • przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu: Rynek 1 48-250 Głogówek

Rozpatrywanie wniosków:

Wydział Gospodarki Odpadami , kontakt 77 40 69923

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

 • osoba fizyczna,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek - piątek 7.30 – 17:00
 • poniedziałek – piątek 7:30 – 15;30
 • poniedziałek - piątek 7.30 – 14:00

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (we wniosku należy wskazać datę, do której ma nastąpić odroczenie lub wskazać ilość, wysokość i termin uiszczania rat);
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (we wniosku należy wskazać datę, do której ma nastąpić odroczenie lub wskazać ilość, wysokość i termin uiszczania rat);
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę,
 • Uwaga: Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej czyli podatku niezapłaconego w terminie.

  Udzielanie ulg na wniosek podatnika możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Dział Ulg na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielić ulg w spłacie zobowiązań, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie). We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na rachunek bankowy:

Gmina Głogówek PL 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 220 Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zgodnie z art. 236 Ordynacji podatkowej na postanowienie organu podatkowego służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego .

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją dowodową. Wniosek powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazania osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), identyfikator podatkowy, a także czynić zadość innym wymaganiom. We wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód, dlaczego należność nie może zostać zapłacona. Jednocześnie należy wskazać tytuł należności, okres, którego dotyczy ulga oraz rodzaj wnioskowanej ulgi.
 • Dokumentacja dowodowa:
  1. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną do wniosku należy dołączyć
   • opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk „oświadczenia o stanie majątkowym” (plik do pobrania na dole strony),
   • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne),
   • kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal,
   • orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
   • opis innych posiadanych zaległości (kredyty, pożyczki, itp.),
   • wszelkich innych dokumentów uzasadniających przyznanie ulgi (np. zaświadczenia lekarskie itp.).
  2. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą, oprócz informacji wyżej wskazanych do wniosku należy dołączyć
   • oświadczenie podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej (plik do pobrania na dole strony);
   • oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (plik do pobrania na dole strony) – w przypadku wniosku składanego w okresie trwania stanu epidemii;
   • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)  i  informacje finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów;
   • informacje finansowe za najbardziej aktualny okres;
   • wykaz przeterminowanych należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
   • zaświadczenie/ oświadczenie o otrzymanej/braku pomocy de minimis w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach (plik do pobrania na dole strony),
   • zaświadczenie/ oświadczenie o otrzymanej/braku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach (plik do pobrania na dole strony),
   • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis -  formularz informacji, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (plik do pobrania na dole strony),
   • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (plik do pobrania na dole strony),  informacje o łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału (plik do pobrania na dole strony), oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie ustalenia powiązań z innymi przedsiębiorstwami (plik do pobrania na dole strony).
  3. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć
   • oświadczenie podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej (plik do pobrania na dole strony);
   • oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (plik do pobrania na dole strony) – w przypadku wniosku składanego w okresie trwania stanu epidemii;
   • dokumentację obrazującą kondycję finansową wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i start oraz informacja dodatkowa) za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;
   • informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat);
   • wykaz przeterminowanych należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
   • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;
   • zaświadczenie/ oświadczenie o otrzymanej/braku pomocy de minimis w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach (plik do pobrania na dole strony);
   • zaświadczenie/ oświadczenie o otrzymanej/braku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach (plik do pobrania na dole strony);
   • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis -  formularz informacji, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (plik do pobrania na dole strony),
   • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (plik do pobrania na dole strony),  informacje o łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału (plik do pobrania na dole strony), oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie ustalenia powiązań z innymi przedsiębiorstwami (plik do pobrania na dole strony).

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy właściwych informacji i załączników, o których mowa powyżej.

Złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania zawierającego błędy (np. niepodpisanego, bez wymaganych załączników) skutkować będzie wezwaniem do ich usunięcia i tym samy wydłuży termin jego rozpatrzenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie złożenia właściwych informacji oraz dokumentów zalecany jest kontakt telefoniczny.

załączniki: