Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych


Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Zakres:

Udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Miejsce załatwienia:

Referat Oświaty, Sportu, Kultury, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej                                   

Liliana Poremba- Inspektor ds. działalności gospodarczej i promocji Gminy Głogówek ( I piętro, pokój nr 19 )

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Głogówek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym egzaminu
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne)
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (jeśli dotyczy )
 • Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym, pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (jeśli dotyczy )
 • w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy młodocianego pracownika, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę,

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej oraz zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne: Nie podlega opłacie administracyjnej

Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

Podstawa prawna: art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późn.zm.)

Dodatkowe informacje:

Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym.

Podstawa Prawna:
1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie  przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 )

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr  244 poz.1626 z poźn.zm)               

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 z późn. zm )                                                

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U.  z 2012 poz. 1117)                                                        

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( Dz. U. z 2014 r. poz. 865 )
 

8. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)                                                                                                                                                              

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.   U. z 2014 r. poz. 1543 )

 

Formularz(e) do pobrania:

PDFWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.pdf                                                          

PDF1- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.pdf
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf
DOCzawiadomienie_o_zawarciu_umowy.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-09-2015
  przez: Liliana Poremba
 • opublikowano:
  14-09-2015 13:54
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1879
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×