Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zakres:

Udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Miejsce załatwienia:

Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia                                                                                           

Liliana Poremba - Inspektor ds. oświaty ( pokój nr 4 )

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Głogówek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym egzaminu
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne)
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (jeśli dotyczy )
 • Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym, pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (jeśli dotyczy )
 • w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwo pracy młodocianego pracownika wystawione przez poprzedniego pracodawcę,

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej oraz zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne: Nie podlega opłacie administracyjnej

Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949 )

Dodatkowe informacje:

Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym.

 

Podstawa Prawna:
1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949 )
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 232)                                                  

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)                                                                                                   

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017r. poz.622)                                                                

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 poz. 89, ze zm. Dz.U. z 2017 poz.1607).                                                                                                                                                     

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( Dz.U. z 2014 r. poz. 865)
8. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013)                                                                                               

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1543)

Formularz(e) do pobrania:

DOCXwniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.docx
PDF1- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.pdf
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
DOCzawiadomienie_o_zawarciu_umowy.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-09-2015
  przez: Liliana Poremba
 • opublikowano:
  14-09-2015 13:54
  przez: Magdalena Bernard
 • zmodyfikowano:
  09-03-2018 12:48
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2074
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×