Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zakres:

Udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Miejsce załatwienia:

Wydział Promocji i Rozwoju  (parter, pokój nr 3)                                                                          

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Głogówek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym egzaminu
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne)
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (jeśli dotyczy)
 • Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym, pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (jeśli dotyczy)
 • w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwo pracy młodocianego pracownika wystawione przez poprzedniego pracodawcę,

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej oraz zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne: Nie podlega opłacie administracyjnej

Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

Dodatkowe informacje:

Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym.

 

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)                                 
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019  r.poz.391)                                                                                      
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017r. poz. 622)                                                               
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 poz. 89, ze zm. Dz.U. z 2017 poz.1607).                                                                                                                                        
 6. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013) 
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 

Formularz(e) do pobrania:

DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.docx (17,12KB)
DOCZawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc (28,50KB)
PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (467,32KB)
DOCXOświadczenie o miejscu zamieszkania - podpisuje pracownik młodociany.docx (13,80KB)
DOCOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (29,50KB)
DOCOświadczenie o otrzymanej pomocy do minimis.doc (44,50KB)