Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zakres:

Udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Miejsce załatwienia:

Wydział Promocji i Rozwoju  (parter, pokój nr 3)                                                                          

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Głogówek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym egzaminu
  • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne)
  • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (jeśli dotyczy)
  • Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym, pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie
  • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (jeśli dotyczy)
  • w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwo pracy młodocianego pracownika wystawione przez poprzedniego pracodawcę,

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej oraz zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne: Nie podlega opłacie administracyjnej

Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287)

Dodatkowe informacje:

Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym.

 

Podstawa Prawna:
1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 232)                                                  

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)                                                                                                   

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017r. poz.622)                                                                

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 poz. 89, ze zm. Dz.U. z 2017 poz.1607).                                                                                                                                                     

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865)
8. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013)                                                                                               

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543)

Formularz(e) do pobrania:

DOCXwniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.docx
PDF1- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.pdf
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
DOCzawiadomienie_o_zawarciu_umowy.doc