Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

- Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącego własność Gminy Głogówek na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Urząd Miejski w Głogówku

Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

1.        Sprawę załatwia

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek.

Inspektor ds. Gospodarki Terenami

Wojciech Witkowski:

pok. 5 (parter), tel. (77) 406-99-22.

2.        Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek pisemny o sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dokument na podstawie którego nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez Pełnomocnika określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa. 

3.        Forma załatwienia

Akt notarialny – umowa sprzedaży.

4.        Termin załatwienia

Nie dotyczy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje terminu wiążącego dla rozpatrzenia wniosku i jego ostatecznego załatwienia.

5.        Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego ani zażalenia.

6.        Podstawa prawna

a)        Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1a i ust. 3 ugn.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z ugn sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym. W przypadku nieruchomości Gminy Głogówek sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu jest uzależniona od zgody Burmistrza Głogówka.

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku każdorazowo bada, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz postępowania z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot.

Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

Cenę nieruchomości ustala się w oparciu o ugn i ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej również z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej).

Cenę nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Przepisy art. 68 i art. 68a o bonifikatach stosuje się odpowiednio.

Cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Przez działalność gospodarczą należy rozumieć zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

Wnioskodawca ponosi koszty wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.);

Na podstawie uchwały nr LXXVIII/660/2023 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 16 listopada 2023 r. poz. 3312);

Na podstawie podjętego przez Burmistrza Głogówka Zarządzenia.

 

b)        Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g-198l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Termin na złożenie wniosku upływa 31 sierpnia 2024 roku.

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na podstawie art. 198g ugn jeżeli:

- nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste przed dniem 31 grudnia 1997 r.;

- użytkownik wieczysty wykonał zobowiązania określone w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

- grunt nie jest położony na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;

- grunt nie jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

- nieruchomości gruntowa jest zabudowana.

Nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości, jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Wymienione w niniejszym punkcie zasady stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego powstałego w inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z ugn sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym. W przypadku nieruchomości Gminy Głogówek sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu jest uzależniona od zgody Burmistrza Głogówka. W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku każdorazowo bada, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz postępowania z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot.

Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

Cenę nieruchomości ustala się w oparciu o ugn i ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej również z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej).

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

Wnioskodawca ponosi koszty wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

Z żądaniem sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 198g ugn, użytkownik wieczysty może wystąpić

w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.);

Na podstawie uchwały nr LXXVIII/660/2023 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 16 listopada 2023 r. poz. 3312);

Na podstawie podjętego przez Burmistrza Głogówka Zarządzenia.

 

 

Opracował dnia 22.11.2023 roku

Wojciech Witkowski

Inspektor ds. Gospodarki Terenami

 

Formularz do pobrania:

PDFWniosek o nabycie prawa własności użytkowania wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami..docx.pdf (745,98KB)
 

PDFWniosek o nabycie prawa własności użytkowania wieczystego na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami..docx.pdf (745,94KB)
 

PDFFormularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (804,06KB)