Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Głogówku,

Rynek 1, 48-250 Głogówek,

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

pok. Nr 4 ( parter ), tel. 77 40 69 924

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Pracownik referatu m.in.:

 • weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,
 • ustala strony postępowania,
 • występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich- RZGW WP o opinię/ uzgodnienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

 Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
  .
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Głogówka.

DO POBRANIA: 

PDFWzór karty informacyjnej przedsięwzięcia.pdf
PDFwzór wniosku.pdf
 

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

2021 rok:

1. Dotyczy zabudowy systemami fotowoltanicznymi o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowabnia "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf
PDFMapa z zaznaczonym obszarem oddziaływania dot."Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf
PDFKIP dot. "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf

DOCXObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx
PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami przed wydaniem decyzji.pdf

PDFObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.pdf
DOCXObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.docx
PDFDecyzja MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.pdf
DOCXDecyzja MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.docx
 

2. Dotyczy zabudowy systemami fotowoltanicznymi o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowabnia "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..pdf

DOCXMapa z zaznaczonym obszarem oddziaływania "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..docx
PDFKIP dot. "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..pdf

PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji.pdf
DOCXObwieszczenie o możliwości zapoznania się dokumentacją przed wydaniem decyzji.docx

PDFObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.pdf

DOCXObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.docx
PDFDecyzja MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.pdf
DOCXDecyzja 6220.2.2.2021.KM.docx

3. Dotyczy "Wykorzystanie destruktu asfaltowego jako składnika mieszanki asfaltowo bitumicznej do wykonania nawierzchni asfaltowej" planowanego do realizacji na działkach nr 176/14 i 176/5 obręb Rzepcze.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
DOCXobwieszczenie o wszczęciu postęowania.docx
PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji.pdf
DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx

PDFObwieszczenie o wydanej decyzji odmownej.pdf
DOCXObwieszczenie o wydanej decyzji odmownej.docx
DOCXDecyzja odmowna nr MKOŚ.6220.2.3.2021.KM z dnia 20.09.2021 r..docx
PDFDecyzja odmowna nr MKOŚ.6220.2.3.2021.KM z dnia 20.09.2021 r..pdf

PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
DOCXobwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek oceny oddziaływania na srodowisko.docx
 

4. Dotyczy "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Szonów".

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27.08.2021 roku - MKOŚ.6220.2.4.2021.KM.pdf
DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania.docx

DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją.docx
PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją-1.pdf

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji.docx
PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf
DOCXdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-1.docx
 

5. Dotyczy "Rozbudowy PORTALU LOGISTYCZNEGO położonego w miejscowości Głogówek przy ul. 3-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi dla firmy Morawiec Transport Sp. z o.o."

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27 sierpnia 2021 roku - MKOŚ.6220.2.5.2021.KM.pdf
DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania.docx

DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx
PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji.pdf
DOCXdecyzja.docx
PDFdecyzja.pdf

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji.docx
 

6. Dotyczy "Wymiany instalacji do produkcji mas bitumicznych z możliwością wykorzystania destruktu asfaltowego."

DOCXobwieszczenie o wszczęciu postęowania.docx
PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

DOCXobwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania.docx
PDFobwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania.pdf
 

 

2020 rok:

1. Dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.1.2020.EU z dnia 18.05.2020 r dotyczy Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku..pdf

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia Oczyszczalnia Głogówek 2020.pdf
 

PDFPoświadczona kopia mapy z zaznaczonym obszarem oddzialywania.pdf

PDFObwieszczenie MKOŚ.6220.2.1.2020.EU Burmistrza Głogówka z dnia 13.07.2020 roku - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacja oczyszczalni ścieków..pdf
 

2. Dotyczy budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze, gm. Głogówek.
PDFzawiadomienie o wydanych opiniach.pdf
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf
PDFObwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.2.2020.EU z dnia 18.05.2020 r pod tytułem Budowa stacji pawli płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze gm. Głogówek..pdf

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze, gm. Głogówek..pdf
PDFPoświadczona kopia mapy z zaznaczonym obszarem oddziaływania.pdf

PDFRaport OBWIESZCZENIE.pdf
PDFopinia RDOŚ.pdf
PDFOpinia Raport Wody Polskie.pdf
PDFOpinia Inspektor Sanitarny.pdf

PDFobwieszczenie o uzupełnieniu raportu.pdf

PDFzawiadomienie o wypowiedzeniu się co do zebranego materiału dowodowego.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Głogówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf
 


 

3. Dotyczy zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg. Miejscowość Rzepcze, gm. Głogówek.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.3.2020.EU z dnia 21.08.2020 roku. Dot. zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg..pdf
DOCXADAC LEVAR Karta informacyjna przedsięwzięcia.docx
PDFMapa z zasięgiem oddziaływania.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf
PDFPostanowienie.pdf
PDFObwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowoców.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n Zbieranie destruktuasfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg.pdf
 

 

4. Dotyczy "Rozbudowy istniejącej hali produkcyjnej o magazyn na terenie zakładu położonego w miejscowości Głogówek przy ul. 3 Maja".
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.4.2020.KF z dnia 12.10.2020 roku..pdf

PDFKarta informacyja przedsięwzięcia..pdf

PDFObwieszczenie o umorzeniu postępowania MKOŚ.6220.2.4.2020.KF z dnia 22.10.2020 roku..pdf
 

 

 

2019 rok:

1. Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów

PDFobwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf
 

PDFobwieszczenie z dnia 28.01 2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 Mochów.pdf

PDFzawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.03.2019.pdf
 

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania prowadzonego przez RDOŚ ws. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek- Szonów.pdf
 

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Głogówek 1" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnej oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 7664,666 obręb Winiary, gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1.pdf
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 1.pdf
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf
PDFzawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów i materiału.pdf
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf
 

4.Budowa elektrowni fotowoltaicznej " Głogówek 2" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz  z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 725,1001,1004 obręb Winiary , gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2.pdf
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 2.pdf
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf

PDFzawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.pdf
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf
 

5. sprawa MKOŚ.6220.2.4.2019 Punkt skupu złomu , usytuowany  na dz. 416/15 i 416/16  w m. Głogówek, ul. Pasternik 4 b

DOCXzawiadomienie o wszczęciu postępowania.docx
PDFzawiadomienie MKOŚ.6220.2.4.2019.GR z 8.11.2019 o mozliości wypowiedzenia się co do zebranego materiału.pdf
PDFzawiadominie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji MKOŚ.6220.2.4.2019GR z 18.11.2019 r..pdf
 

6.Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu  w miejscowości Racławice Śląskie

PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach..pdf
PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu..pdf
PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Samitarnego w Prudniku..pdf

PDFRaport oddziaływania na środowisko..pdf
PDFMapa z zasięgiem oddziaływania..pdf
PDFObwieszczenie o podjęciu procedury oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Racławice Śląskie..pdf

PDFObwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania - Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Racławice Śląskie..pdf

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

PDFKIP strona tytułowa.pdf
PDFkarta KIP.pdf
PDFzawiadomienie o wydaniu postanowienia.pdf

PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją.pdf
DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznaniia się z dokumentacją.docx

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.docx
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 1.pdf
DOCXdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach -1.docx
 

7. nr sprawy MKOŚ.6220.2.6.2019 Rozbudowa gospodarstwa rolnego położonego  w miejscowości Błażejowice Dolne  o nowy budynek chlewni

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2019 r..pdf
PDFobwieszczenie MKOŚ.6220.2.6.2019 z 20.11.2019 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania.pdf

 

 8. WOOŚ.420.1.36 2019.IM.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierpień

PDFzawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kierpień z 11.10.2019 r..pdf
 

2018 rok:

1. Budowa stacji obsługi pojazdów z myjnią samochodów ciężarowych oraz stacji paliw z bezobsługową myjnią samochodów osobowych, parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych, placów manewrowych i funkcyjnych, zbiornika na wody opadowe z funkcją p.poż oraz budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 176/9, 176/17, 176/18, 176/19,176/20 obręb Rzepce gm. Głogówek.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf

PDFzawiadomienie z dnia 25.06.2018 r. o uzyskaniu opinii dla przedsięwzięcia.pdf
PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf
PDFpostanowienie z dnia 25.06.2018 r. zawieszające postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf

 

2. „ Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki  nr 138 w miejscowości Nowe Kotkowice”

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania dla zadania Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości N. Kotkowice.pdf
PDFzawiadomienie o otrzymaniu opinii.pdf
PDFpostanowienie o odstąpieniu.pdf
PDFzawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.pdf
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf