Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Głogówku,

Rynek 1, 48-250 Głogówek,

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

pok. Nr 4 ( parter ), tel. 77 40 69 924

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Pracownik referatu m.in.:

 • weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,
 • ustala strony postępowania,
 • występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich- RZGW WP o opinię/ uzgodnienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

 Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
  .
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Głogówka.

DO POBRANIA: 

PDFWzór karty informacyjnej przedsięwzięcia.pdf (272,00KB)
PDFwzór wniosku.pdf (169,12KB)
 

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

2021 rok:

1. Dotyczy zabudowy systemami fotowoltanicznymi o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowabnia "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf (506,89KB)
PDFMapa z zaznaczonym obszarem oddziaływania dot."Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf (144,44KB)
PDFKIP dot. "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf (382,04KB)

DOCXObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx (30,48KB)
PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami przed wydaniem decyzji.pdf (574,64KB)

PDFObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.pdf (381,21KB)
DOCXObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.docx (29,49KB)
PDFDecyzja MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.pdf (4,15MB)
DOCXDecyzja MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.docx (46,33KB)
 

2. Dotyczy zabudowy systemami fotowoltanicznymi o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowabnia "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..pdf (500,80KB)

DOCXMapa z zaznaczonym obszarem oddziaływania "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..docx (35,71MB)
PDFKIP dot. "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..pdf (378,58KB)

PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji.pdf (565,70KB)
DOCXObwieszczenie o możliwości zapoznania się dokumentacją przed wydaniem decyzji.docx (17,97KB)

PDFObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.pdf (378,69KB)

DOCXObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.docx (28,75KB)
PDFDecyzja MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.pdf (4,12MB)
DOCXDecyzja 6220.2.2.2021.KM.docx (45,57KB)

3. Dotyczy "Wykorzystanie destruktu asfaltowego jako składnika mieszanki asfaltowo bitumicznej do wykonania nawierzchni asfaltowej" planowanego do realizacji na działkach nr 176/14 i 176/5 obręb Rzepcze.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf (529,34KB)
DOCXobwieszczenie o wszczęciu postęowania.docx (32,94KB)
PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji.pdf (503,80KB)
DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx (18,30KB)

PDFObwieszczenie o wydanej decyzji odmownej.pdf (388,49KB)
DOCXObwieszczenie o wydanej decyzji odmownej.docx (17,55KB)
DOCXDecyzja odmowna nr MKOŚ.6220.2.3.2021.KM z dnia 20.09.2021 r..docx (23,77KB)
PDFDecyzja odmowna nr MKOŚ.6220.2.3.2021.KM z dnia 20.09.2021 r..pdf (1,41MB)

4. Dotyczy "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Szonów".

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27.08.2021 roku - MKOŚ.6220.2.4.2021.KM.pdf (509,99KB)
DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania.docx (31,88KB)

DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją.docx (32,82KB)
PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją-1.pdf (466,31KB)

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (5,13MB)
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji.docx (28,52KB)
PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (331,08KB)
DOCXdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-1.docx (60,28KB)
 

5. Dotyczy "Rozbudowy PORTALU LOGISTYCZNEGO położonego w miejscowości Głogówek przy ul. 3-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi dla firmy Morawiec Transport Sp. z o.o."

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27 sierpnia 2021 roku - MKOŚ.6220.2.5.2021.KM.pdf (550,63KB)
DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania.docx (32,89KB)

DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx (34,21KB)
PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji.pdf (508,54KB)
DOCXdecyzja.docx (50,80KB)
PDFdecyzja.pdf (4,50MB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (410,98KB)
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji.docx (29,84KB)
 

6. Dotyczy "Wymiany instalacji do produkcji mas bitumicznych z możliwością wykorzystania destruktu asfaltowego."

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (367,62KB)
DOCXobwieszczenie-o-wydanej-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.docx (29,79KB)
PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (6,69MB)
DOCXdecyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-1.docx (70,99KB)
 

DOCXobwieszczenie o wszczęciu postęowania.docx (32,85KB)
PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf (504,10KB)

DOCXobwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania.docx (30,51KB)
PDFobwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania.pdf (522,61KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (457,07KB)
DOCXobwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek oceny oddziaływania na srodowisko.docx (29,69KB)

PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.pdf (440,58KB)
 

2020 rok:

1. Dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.1.2020.EU z dnia 18.05.2020 r dotyczy Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku..pdf (534,42KB)

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia Oczyszczalnia Głogówek 2020.pdf (2,25MB)
 

PDFPoświadczona kopia mapy z zaznaczonym obszarem oddzialywania.pdf (1,76MB)

PDFObwieszczenie MKOŚ.6220.2.1.2020.EU Burmistrza Głogówka z dnia 13.07.2020 roku - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacja oczyszczalni ścieków..pdf (384,34KB)
 

2. Dotyczy budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze, gm. Głogówek.
PDFzawiadomienie o wydanych opiniach.pdf (323,53KB)
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf (336,80KB)
PDFObwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (331,15KB)
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.2.2020.EU z dnia 18.05.2020 r pod tytułem Budowa stacji pawli płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze gm. Głogówek..pdf (513,06KB)

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze, gm. Głogówek..pdf (12,13MB)
PDFPoświadczona kopia mapy z zaznaczonym obszarem oddziaływania.pdf (627,71KB)

PDFRaport OBWIESZCZENIE.pdf (424,41KB)
PDFopinia RDOŚ.pdf (331,27KB)
PDFOpinia Raport Wody Polskie.pdf (341,75KB)
PDFOpinia Inspektor Sanitarny.pdf (335,91KB)

PDFobwieszczenie o uzupełnieniu raportu.pdf (436,04KB)

PDFzawiadomienie o wypowiedzeniu się co do zebranego materiału dowodowego.pdf (374,58KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Głogówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf (388,75KB)
 


 

3. Dotyczy zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg. Miejscowość Rzepcze, gm. Głogówek.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.3.2020.EU z dnia 21.08.2020 roku. Dot. zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg..pdf (528,10KB)
DOCXADAC LEVAR Karta informacyjna przedsięwzięcia.docx (1,61MB)
PDFMapa z zasięgiem oddziaływania.pdf (1,24MB)

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf (313,13KB)
PDFPostanowienie.pdf (2,82MB)
PDFObwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowoców.pdf (390,63KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n Zbieranie destruktuasfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg.pdf (471,96KB)
 

 

4. Dotyczy "Rozbudowy istniejącej hali produkcyjnej o magazyn na terenie zakładu położonego w miejscowości Głogówek przy ul. 3 Maja".
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.4.2020.KF z dnia 12.10.2020 roku..pdf (508,42KB)

PDFKarta informacyja przedsięwzięcia..pdf (17,10MB)

PDFObwieszczenie o umorzeniu postępowania MKOŚ.6220.2.4.2020.KF z dnia 22.10.2020 roku..pdf (323,75KB)
 

 

 

2019 rok:

1. Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów

PDFobwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (582,04KB)

PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf (396,75KB)
 

PDFobwieszczenie z dnia 28.01 2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 Mochów.pdf (236,45KB)

PDFzawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.03.2019.pdf (401,11KB)
 

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania prowadzonego przez RDOŚ ws. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek- Szonów.pdf (1,05MB)
 

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Głogówek 1" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnej oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 7664,666 obręb Winiary, gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1.pdf (648,78KB)
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 1.pdf (1,68MB)
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf (1,71MB)
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf (1,50MB)
PDFzawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów i materiału.pdf (287,89KB)
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf (327,40KB)
 

4.Budowa elektrowni fotowoltaicznej " Głogówek 2" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz  z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 725,1001,1004 obręb Winiary , gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2.pdf (745,81KB)
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 2.pdf (1,74MB)
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf (1,71MB)
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf (1,50MB)

PDFzawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.pdf (293,54KB)
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf (329,08KB)
 

5. sprawa MKOŚ.6220.2.4.2019 Punkt skupu złomu , usytuowany  na dz. 416/15 i 416/16  w m. Głogówek, ul. Pasternik 4 b

DOCXzawiadomienie o wszczęciu postępowania.docx (17,40KB)
PDFzawiadomienie MKOŚ.6220.2.4.2019.GR z 8.11.2019 o mozliości wypowiedzenia się co do zebranego materiału.pdf (278,59KB)
PDFzawiadominie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji MKOŚ.6220.2.4.2019GR z 18.11.2019 r..pdf (304,66KB)
 

6.Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu  w miejscowości Racławice Śląskie

PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach..pdf (265,67KB)
PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu..pdf (254,58KB)
PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Samitarnego w Prudniku..pdf (258,30KB)

PDFRaport oddziaływania na środowisko..pdf (26,19MB)
PDFMapa z zasięgiem oddziaływania..pdf (8,42MB)
PDFObwieszczenie o podjęciu procedury oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Racławice Śląskie..pdf (725,01KB)

PDFObwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania - Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Racławice Śląskie..pdf (501,30KB)

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (617,98KB)

PDFKIP strona tytułowa.pdf (70,29KB)
PDFkarta KIP.pdf (4,51MB)
PDFzawiadomienie o wydaniu postanowienia.pdf (367,84KB)

PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją.pdf (463,51KB)
DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznaniia się z dokumentacją.docx (33,71KB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (360,76KB)
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.docx (29,17KB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 1.pdf (10,04MB)
DOCXdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach -1.docx (75,67KB)
 

7. nr sprawy MKOŚ.6220.2.6.2019 Rozbudowa gospodarstwa rolnego położonego  w miejscowości Błażejowice Dolne  o nowy budynek chlewni

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2019 r..pdf (637,56KB)
PDFobwieszczenie MKOŚ.6220.2.6.2019 z 20.11.2019 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania.pdf (327,39KB)

 

 8. WOOŚ.420.1.36 2019.IM.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierpień

PDFzawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kierpień z 11.10.2019 r..pdf (90,35KB)
 

2018 rok:

1. Budowa stacji obsługi pojazdów z myjnią samochodów ciężarowych oraz stacji paliw z bezobsługową myjnią samochodów osobowych, parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych, placów manewrowych i funkcyjnych, zbiornika na wody opadowe z funkcją p.poż oraz budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 176/9, 176/17, 176/18, 176/19,176/20 obręb Rzepce gm. Głogówek.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf (332,61KB)

PDFzawiadomienie z dnia 25.06.2018 r. o uzyskaniu opinii dla przedsięwzięcia.pdf (425,30KB)
PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf (396,75KB)
PDFpostanowienie z dnia 25.06.2018 r. zawieszające postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf (873,36KB)

 

2. „ Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki  nr 138 w miejscowości Nowe Kotkowice”

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania dla zadania Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości N. Kotkowice.pdf (309,64KB)
PDFzawiadomienie o otrzymaniu opinii.pdf (995,09KB)
PDFpostanowienie o odstąpieniu.pdf (1,23MB)
PDFzawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.pdf (545,91KB)
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf (332,84KB)