Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Głogówku , Rynek 1 48-250 Głogówek , Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Geodezji , pok. Nr 6-7 ( parter ) , tel. 77 40 69 923

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Pracownik referatu m.in.:

 • weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,
 • ustala strony postępowania,
 • występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich- RZGW WP o opinię/ uzgodnienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

 Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
  .
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71).

Tryb odwoławczy

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Głogówka.

DO POBRANIA: 

PDFWzór karty informacyjnej przedsięwzięcia.pdf
PDFwzór wniosku.pdf
 

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

2019 rok

1. Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów

PDFobwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf
 

PDFobwieszczenie z dnia 28.01 2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 Mochów.pdf

PDFzawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.03.2019.pdf
 

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania prowadzonego przez RDOŚ ws. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek- Szonów.pdf
 

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Głogówek 1" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnej oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 7664,666 obręb Winiary, gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1.pdf
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 1.pdf
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf
 

4.Budowa elektrowni fotowoltaicznej " Głogówek 2" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz  z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 725,1001,1004 obręb Winiary , gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2.pdf
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 2.pdf
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf
 

2018 rok

1. Budowa stacji obsługi pojazdów z myjnią samochodów ciężarowych oraz stacji paliw z bezobsługową myjnią samochodów osobowych, parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych, placów manewrowych i funkcyjnych, zbiornika na wody opadowe z funkcją p.poż oraz budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 176/9, 176/17, 176/18, 176/19,176/20 obręb Rzepce gm. Głogówek.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf

PDFzawiadomienie z dnia 25.06.2018 r. o uzyskaniu opinii dla przedsięwzięcia.pdf
PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf
PDFpostanowienie z dnia 25.06.2018 r. zawieszające postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf

 

2. „ Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki  nr 138 w miejscowości Nowe Kotkowice”

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania dla zadania Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości N. Kotkowice.pdf
PDFzawiadomienie o otrzymaniu opinii.pdf
PDFpostanowienie o odstąpieniu.pdf
PDFzawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.pdf
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2016
  przez: Grażyna Rosa
 • opublikowano:
  05-02-2016 10:52
  przez: Grażyna Rosa
 • zmodyfikowano:
  30-07-2019 12:13
  przez: Grażyna Rosa
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 3536
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×