Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Rodzina 500 +

Strona archiwalna

 

Program Rodzina 500+  to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

                            

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?
Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

500 +  a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Jedynym świadczeniem wliczającym się w dochód rodziny jest świadczenie rodzicielskie ( 1000zł. miesięcznie na nowo narodzone dziecko).

Rodzina 500 + w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Informacje dot. 500+  w nowym okresie zasiłkowym 2018-2019

INFORMUJEMY, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) na nowy okres świadczeniowy MOŻNA BĘDZIE SKŁADAĆ OD 01 SIERPNIA 2018 r.  w wersji papierowej, zaś ELEKTRONICZNIE
od 01.07.2018r.
(ePuapem, poprzez bankowość elektroniczną, przez portal Emp@tia i za pośrednictwem platformy ZUS PUE).

Zaleca się, by z formy elektronicznej korzystały osoby wnioskujące o świadczenie 500+ na drugie i kolejne dziecko, czyli wnioskujące o świadczenie bez względu na kryterium dochodowe.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2018r. następuje do dnia 31 października 2018r.
  • w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa o świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2018r. następuje do dnia 30 listopada 2018r.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PODLEGA PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO


W przypadku rodzin zamieszkałych na terenie gminy Głogówek, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) pracują za granicą (w tym także w charakterze pracownika delegowanego)  lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze składane są w Urzędzie Miejskim w Głogówku. Wnioski należy składać na każde dziecko, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także o świadczenie na pierwsze dziecko.

Do wniosku należy dostarczyć między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiąganych poza granicami jak i dochody osiągnięte przez członka rodziny pozostającego w kraju.

Wnioski te przekazywane są w następnej kolejności do Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, który jest właściwy do ich rozpatrzenia.


UWAGA!  Instytucje zagraniczne będą wymagały decyzji w sprawie świadczeń 500+ (bez względu na to czy świadczenie w Polsce przysługuje czy też nie). Tylko decyzje będą potwierdzeniem prawa do świadczenia lub braku prawa do świadczenia.

 

Tel. 77/ 40 69 921

Do pobrania:


PDFwniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf (4,28MB)