Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół konsultacji 2016

Protokół

z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" dla gminy Głogówek spisany w dniu 7 listopada 2016 r.

        Zgodnie z uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych                organizacji  przeprowadzono konsultacje w dniu 4 listopada 2016 r.        

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Głogówek.                     

               Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w/w podmiotów w  sprawie poddanej konsultacji. Zatem konsultacje miały charakter opiniodawczy. 
Przedmiotem konsultacji był „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" dla gminy Głogówek.
            Konsultacje trwały od dnia  21.10. 2016  do  4. 11. 2016 r.  Opinie i uwagi do w/w Programu, organizacje pozarządowe mogły składać  podczas otwartego spotkania 4 listopada 2016 /piątek / o godz. 12.00  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres soltysek@glogowek.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 listopada 2016 r.

 

Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu żadne uwagi i opinie do projektu programu. W związku z powyższym, zaproponowany projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 dla gminy Głogówek.” zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Głogówku, która podejmie stosowną uchwałę.

Na tym protokół zakończono