Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół konsultacji 2017

 

Protokół

z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2018" dla gminy Głogówek spisany w dniu 8 listopada 2017 r.

        Zgodnie z uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych    organizacji  przeprowadzono konsultacje w dniu 6 listopada 2017 r.        

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Głogówek.                     

            Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w/w podmiotów w  sprawie poddanej konsultacji. Konsultacje miały charakter opiniodawczy. 
         Przedmiotem konsultacji był „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" dla gminy Głogówek.
          Konsultacje trwały od dnia  20.10. 2017  do  6. 11. 2017 r.  Opinie i uwagi do w/w Programu, organizacje pozarządowe mogły składać  podczas otwartego spotkania 6 listopada 2017 / poniedziałek / o godz. 12.00  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres soltysek@glogowek.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 listopada 2017 r.

 

Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu żadne uwagi i opinie do projektu programu. W związku z powyższym, zaproponowany projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 dla gminy Głogówek” zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Głogówku, która podejmie stosowną uchwałę.

Na tym protokół zakończono

 

 

 

Burmistrz Głogówka

 

/-/ Andrzej Kałamarz

 

 


Sporządziła ;

Irena Sołtysek