Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019

XIX Sesja  Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań.pdf (27,30KB)
PDF188. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2020.pdf (899,95KB)
PDF189. WPF.pdf (7,18MB)
PDF190. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok.pdf (205,95KB)
PDF191. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok.pdf (205,57KB)
PDF192. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok.pdf (417,50KB)
PDF193. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2020 roku.pdf (103,81KB)
PDF194. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku.pdf (197,56KB)
PDF195. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2020.pdf (221,16KB)
PDF196. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu.pdf (104,87KB)
PDF197. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (128,25KB)
PDF198. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf (4,21MB)
PDF199. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.pdf (109,13KB)
PDF200. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (108,63KB)
PDF201. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf (367,06KB)
PDF202. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (103,76KB)

 

XVIII Sesja  Rady Miejskiej z dnia 29-30 listopada 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:DOCXWykaz głosowań sesji.docx (17,75KB)

PDF176. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 dla Gminy Głogówek.pdf (313,13KB)
PDF177. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów.pdf (1,77MB)
PDF178. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku i nadania jej statutu.pdf (228,05KB)
PDF179. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf (413,82KB)
PDF180. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf (103,81KB)
PDF181. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza.pdf (221,47KB)
PDF182. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (113,07KB)
PDF183. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf (4,44MB)
PDF184. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia.pdf (107,94KB)
UWAGA:PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr XVIII.184.2019.pdf (2,02MB)
PDF185. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (103,61KB)
PDF186. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodatowanie odpadami komunalnymi..pdf (103,93KB)
PDF187. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek..pdf (366,29KB)
UWAGA:PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr XVIII.187.2019.pdf (2,18MB)
 

XVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt.docx (17,45KB)

PDF173. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf (118,07KB)
PDF174. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2020.pdf (4,56MB)
PDF175. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu Ochrona.pdf (276,32KB)
 

XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 31 października 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt.docx (14,75KB)

PDF161. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek..pdf (106,57KB)
PDF162. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek..pdf (104,85KB)
PDF163. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Niepodległości w mieście Głogówek.pdf (901,11KB)
PDF164. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf (186,60KB)
PDF165. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII29098 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim..pdf (107,81KB)
PDF166. w sprawie uchylenia uchwały Nr II102002 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów.pdf (101,25KB)
PDF167. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (108,19KB)
PDF168. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2020 rok.pdf (102,31KB)
PDF169. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf (121,52KB)
PDF170. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf (4,45MB)
PDF171. w sprawie zmiany uchwały nr II62018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczebności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (106,04KB)
PDF172. zmieniająca uchwałę nr II132018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (105,97KB)

XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 września 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (3,67KB)
 

PDF153. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (121,92KB)
PDF154. WPF z 26.09.2019.pdf (4,44MB)
PDF155. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (106,51KB)
PDF156. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (107,52KB)
PDF157. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf (107,49KB)
PDF158. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.pdf (3,15MB)
PDF159. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Głogówek.pdf (280,54KB)
PDF160. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek.pdf (277,73KB)

XIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:TXTXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (6,81KB)

PDF139. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (127,21KB)
PDF140. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022..pdf (4,44MB)
PDF141. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (106,49KB)
PDF142. w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.pdf (102,61KB)
PDF143. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX3562018 r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2018 r.pdf (106,98KB)
PDF144. zmieniająca Uchwałę Nr X502015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r..pdf (107,67KB)
PDF145. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gmniazjum Nr 3 Specjalnego w Głogówku.pdf (103,10KB)
PDF146. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku.pdf (104,08KB)
PDF147. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.pdf (1,15MB)
PDF148. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (246,31KB)
PDF149. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie modernizacji placu zabaw.pdf (186,85KB)
PDF150. w sprawie rozpatrzenia petycji za zasługującą na uwzględnienie.pdf (186,12KB)
PDF151. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII1302019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (103,21KB)
PDF152. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (105,25KB)

XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych:TXTXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (4,50KB)

PDF129. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Głogówek, a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (100,51KB) 
PDF130. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (100,88KB) 
PDF131. w sprawie wyrażenia woli dalszego udzielania pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu w 2020 r..pdf (100,10KB)
PDF132. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf (105,66KB) 
PDF133. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (119,77KB) 
PDF134.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf (4,44MB) 
PDF135. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat dla nieruchomości stanowiący własność Gminy Głogówek.pdf (102,22KB) 
PDF136. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawyna okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiący.pdf (102,89KB) 
PDF137. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości..pdf (102,63KB) 
PDF138. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich..pdf (239,50KB)
 
 

XII Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych TXTXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (3,06KB)

PDF125. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”.pdf (105,27KB)
PDF126. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.Kopia.pdf (882,99KB)
PDF127. zmieniająca Uchwałę Nr X502015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę.pdf (107,45KB)
PDF128. w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach.pdf (103,94KB)

XI Sesja Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych:TXTXI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (1,33KB)

PDF122. w spr. zmiany budżetu gminy.pdf (123,06KB)
PDF123. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf (4,84MB)
PDF124. w spr. udzielenia pomocy finansowej Somorządowi Województwa Opolskiego.pdf (289,02KB)

X Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (6,67KB)

PDF108. w spr. udzielenia burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (99,04KB)
PDF109. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf (99,64KB)
PDF110. w spr. absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf (102,95KB)
PDF111. w spr. wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka.pdf (101,96KB)
PDF112. w spr. ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf (110,74KB)
PDF113. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.pdf (1,77MB)
PDF114. w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (291,70KB)
PDF115. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków OSP.pdf (105,49KB)
PDF116. w spr. zmian w budżecie gminy za rok 2019.pdf (121,40KB)
PDF117. w spr. zmiany WPF Gminy Głogówewk na lata 2019-2022.pdf (4,42MB)
PDF118. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (107,54KB)
PDF119. w spr. przekazania środków finansowych dla policji.pdf (103,65KB)
PDF120. w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacja Samochodowej.pdf (107,91KB)
PDF121. w spr. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.pdf (106,11KB)
 

IX Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (3,36KB)

PDF101. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek.pdf (123,75KB)
PDF102. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.pdf (4,42MB)
PDF103. w spr. przyznania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Głogówek.pdf (110,37KB)
PDF104. w spr. przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Głogówek.pdf (110,78KB)
PDF105. w spr. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.pdf (103,82KB)
PDF106. w spr. zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce.pdf (217,01KB)
PDF107. w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.pdf (113,31KB)
 

VIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFWykaz głosowań sesji.pdf (377,00KB)

PDF94. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na rok 2019.pdf (113,90KB)
PDF95. w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku.pdf (106,18KB)
PDF96.w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku.pdf (104,84KB)
PDF97. w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspieranioa rodziny za rok 2018.pdf (195,94KB)
PDF98. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (105,00KB)
PDF99.w spr. wyrazenia zgody na przystąpienie Gminy do PKS Głubczyce.pdf (106,75KB)
PDF100. w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół.pdf (206,30KB)
 

VII Sesja Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - protokół.txt (4,59KB)
 

PDF86. w spr. uchwalenia m.p.z.p. części miasta Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze.pdf (9,64MB)
UWAGA: PDF86.15.03.2019. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr VII.86.2019.pdf (3,74MB)
PDF87. w spr. przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami.pdf (7,93MB)
PDF88. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (188,66KB)
PDF89. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa.pdf (105,07KB)
PDF90. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (103,71KB)
PDF91. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (103,31KB)
PDF92. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (104,92KB)
PDF93. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.pdf (103,86KB)

VI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 01 marca 2019 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań (1).txt (7,07KB)
DOCXWykaz głosowań.docx (16,54KB)
 

PDF66. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (102,01KB)
PDF67. w spr. dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mochowie.pdf (108,16KB)
PDF68. w spr. warunków udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Głogówek w prawo własności tych gruntów.pdf (109,23KB)
PDF69. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem.pdf (104,41KB)
PDF70. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2019 r.pdf (334,75KB)
PDF71. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek.pdf (4,73MB)
UWAGA: PDF71.01.03.2019. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr VI.71.2019.pdf (5,26MB) 
PDF72. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary.pdf (2,81MB)
UWAGA: PDF72.01.03.2019. Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr VI.72.2019.pdf (2,77MB)
PDF73. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.pdf (2,77MB)
UWAGA:PDF73.01.03.2019. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały nr VI.73.2019.pdf (1,17MB)
PDF74. w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf (109,46KB)
PDF75. w spr. uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.pdf (170,15KB)
PDF76. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf (126,25KB)
PDF77.w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf (126,27KB)
PDF78. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf (126,24KB)
PDF79. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf (126,26KB)
PDF80. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf (125,91KB)
PDF81. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf (126,32KB)
PDF82. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf (407,24KB)
PDF83. w spr. zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.pdf (4,41MB)
PDF84. w spr. odwołania Skarbnika Gminy Głogówek.pdf (101,30KB)
PDF85. w spr. powołania Skarbnika Gminy Głogówek.pdf (100,96KB)

V Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05 lutego 2019 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku - imienny wykaz głosowań radnych.txt (1,08KB)
PDF65. w spr. posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.pdf (586,94KB)
 

IV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r. 

Imienny wykaz głosowań radnych: TXTIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - plan.txt (9,12KB)

PDF44. w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok.pdf (197,01KB)
PDF45. w spr. wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w Spółce z o.o. ZK Głogówek.pdf (105,80KB)
PDF46. w spr. przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich.pdf (227,18KB)
PDF47. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” na lata 2019 – 2021.pdf (229,99KB)
PDF48. w spr. uchwalenia Statutu Dzierżysławice.pdf (126,62KB)
PDF49. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Góreczno.pdf (125,99KB)
PDF50. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze.pdf (126,69KB)
PDF51. w spr. uchwalenia statutu Sołectwa Głogówek - Winiary.pdf (126,36KB)
PDF52. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.pdf (125,83KB)
PDF53. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf (126,35KB)
PDF54. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.pdf (126,62KB)
PDF55. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.pdf (125,89KB)
PDF56. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.pdf (126,23KB)
PDF57. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.pdf (125,51KB)
PDF58. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.pdf (125,80KB)
PDF59. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.pdf (126,32KB)
PDF60. w spr. przystąpienia do opracowania m.p.z.p. dla obszaru położonego w mieście Głogówek.pdf (2,01MB)
PDF61. w spr. przystąpienia do zmiany m.p.z.p. dla obszaru położonego w mieście Głogówek, ul. Młyńska.pdf (1,11MB)
PDF62. w spr. posadowienia kamienia z tablicą pamiatkową.pdf (863,36KB)
PDF63. w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu.pdf (210,08KB)
PDF64. w spr. wyrazania zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek.pdf (102,77KB)