Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019

XIX Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie projektu budżetu gminy Głogówek na rok 2020.pdf (11,09MB)
PDF2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035.pdf (4,40MB)
PDF3. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (126,36KB)
PDF4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok.pdf (122,98KB)
PDF5. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady.pdf (176,83KB)
PDF6.w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf (197,99KB)
PDF7. w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK w Racławicach Śląskich.pdf (1,43MB)
PDF8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku.pdf (128,53KB)
PDF9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2020.pdf (193,72KB)
PDF10. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.pdf (252,36KB)
PDF11. Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (105,81KB)
PDF12. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu.pdf (175,98KB)
PDF13. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.pdf (142,69KB)
PDF14. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf (107,57KB)
PDF15.1. deklaracja zamieszkała.pdf (185,81KB)
PDF15.2. deklaracja niezamieszkała.pdf (196,98KB)
PDF16. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (100,83KB)
 

XVIII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2020.pdf (2,68MB)
PDF2. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów.pdf (2,57MB)
PDF3. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku i nadania jej statutu..docx.pdf (3,06MB)
PDF4. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf (362,15KB)
PDF5. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf (173,14KB)
PDF6. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza.pdf (120,03KB)
PDF7. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.pdf (119,02KB)
PDF7.1 Uzasadnienie.pdf (160,74KB)
PDF8. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (173,74KB)
PDF9. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za.pdf (107,78KB)
PDF10. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (319,99KB)
PDF11. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf (2,78MB)
PDF12. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,.pdf (315,41KB)
 


XVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF1.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (181,32KB)
PDF1.1. Uzasadnienie- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (158,42KB)
PDF2. w sprawie WPF Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf (4,57MB)
PDF3. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek.pdf (235,87KB)

XVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek.pdf (140,73KB)
PDF2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek.pdf (147,83KB)
PDF3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Niepodległości w Głogówku.pdf (294,06KB)
PDF3.1. dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosopdarowania przestrzennego.pdf (327,12KB)
PDF4. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie- dot przystanków autobusowych.pdf (107,29KB)
PDF5. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim.pdf (195,81KB)
PDF6. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (118,28KB)
PDF7. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (132,46KB)
PDF8. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2020 rok.pdf (118,65KB)
PDF9. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (309,53KB)
 

XV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (194,64KB)
PDF2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (101,72KB)
PDF3. w sprawie zmiany uchwały nr X1182019 z dnia 27 maja 2019 r..pdf (104,39KB)
PDF4. w sprawie zmiany uchwały nr XIV1412019 z dnia 23 sierpnia 2019 r..pdf (104,90KB)
PDF5. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf (96,22KB)
PDF6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (3,09MB)

 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w spr. zmiany budżetu.pdf (209,92KB)
PDF1.1 Uzasadnienie do uchwały w spr. zmiany budżetu (1).pdf (155,30KB)
PDF2. WPF.pdf (1,16MB)
PDF3. w sprawie zaciagniecia pożyczki w WFOŚiGW.pdf (104,24KB)
PDF4. w spr. wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia OROT.pdf (121,82KB)
PDF5. w spr. zmiany Uchwały RM w Głogówku w sprawie okreslenia wys. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (497,77KB)
PDF6. w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli regulaminu ustalajacego wysokość stawek.pdf (735,08KB)
PDF7. w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Publ. Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Głogówku.pdf (409,42KB)
PDF8. w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Publ. Gimnazjum nr 1 w Głogówku.pdf (422,66KB)
PDF9. w spr. przyst. do mpzp_cenrt19_02.pdf (1,11MB)
 

XIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Głogówek, a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (206,81KB)
PDF2. w sprawie udzielenia pomocy.pdf (163,93KB)
PDF3.w sprawie wyrażenia woli dalszego udzielania pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu w 2020 r.pdf (77,37KB)
PDF4. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego ZKG z siedzibąw Głogówku.pdf (495,84KB)
PDF5. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (172,06KB)
PDF6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (4,44MB) 
PDF7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (559,01KB) 
PDF8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek 2.pdf (631,28KB) 
PDF9. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości.pdf (442,40KB) 
PDF10. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK w Racławicach Śląskich.pdf (1,82MB) 
PDF11. w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.pdf (409,62KB) 
 

XII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF1.w spr. przyznania tytułu zasłużony dla gminy Głogówek z uzasadnieniem.pdf (316,34KB)
PDF2.w spr. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek, uasadnienie.pdf (669,82KB)

PDF3.zmieniająca Uchwałę NrX/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7lipca 2015 r. w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dla dodatku motywacyjnego,itp z uzasadnieniem.pdf (448,89KB)

PDF4.w spr. poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach.pdf (118,65KB)

XI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF1. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf (204,86KB)
PDF1.1. uzasadnienie do uchwały budżetowej czerwiec.pdf (146,21KB)
PDF2. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.pdf (4,65MB)
PDF3. w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorzadowi Województwa Opolskiego.pdf (104,11KB)

X Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1A. w spr. udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Głogówka.pdf (106,70KB)
PDF2A. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozd. z wyk. budżetu.pdf (147,45KB)
PDF3A. w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka.pdf (108,52KB)
 

PDF1. uchwała wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka.pdf (112,71KB)
PDF2. uchwała w sprawie określenia stawek za zajęcia pasa drogowego._docx.pdf (150,12KB)
PDF3. w spr. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.pdf (344,47KB)
PDF3.1. sprawozdanie.pdf (2,09MB)
PDF4. w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (325,23KB)
PDF4.1. druk.pdf (562,59KB)
PDF5. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla OSP.pdf (212,28KB)
 

IX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.pdf (249,29KB)
PDF1.1. uzasadnienie - zmiana budżetu.pdf (237,84KB)
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf (4,42MB)
PDF3. w spr.przyznania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Głogówek.pdf (215,97KB)
PDF4. w spr. przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Głogówek.pdf (212,38KB)
 

VIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019_r.pdf (1,05MB)

PDF2. w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im._Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku z_siedzibą w Głogówku przy ul. Jana_Pawła II 1.pdf (592,02KB)

PDF3. w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im._Henryka Sienkiewicza w_Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul._Sobieskiego 6.pdf (569,63KB)

PDF4. w spr. rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu_wspierania rodziny w 2018 r.pdf (1,10MB)

VII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2019 r. 

PDF8. w spr. uchwalenia m.p.z.p. dla częsci miasta Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze.pdf (7,24MB)
PDF9. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.pdf (194,98KB)
PDF9.1. załącznik Gminny program opieki nad zabytkami gminy Głogówek na lata 2019-2023.pdf (9,03MB)
PDF10. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Kier. OPS.pdf (198,51KB)
PDF11. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM w Głogówku.pdf (373,07KB)
PDF12. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w Głogówku.pdf (205,78KB)
PDF13. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Rewizyjnej RM w Głogówku.pdf (206,59KB)
PDF13. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Rewizyjnej RM w Głogówku.pdf (206,59KB)
PDF14. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Budzetu, Finansów, Inwestycji i Remontów RM w Głogówku.pdf (373,07KB)
PDF15. uchwała zmieniająca w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych RM w Głogówku.pdf (205,57KB)
 

 

VI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 01.03.2019 r. 

PDFa. w spr. wyrażania zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego.pdf (516,76KB)
PDFb. w spr. dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego.pdf (903,64KB)
PDFc. w spr. udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów.pdf (740,46KB)
PDFd. zmieniająca uchwałę w spr. stawki za zajęcie pasa drogowego.pdf (183,14KB)
PDFd.1.Uzasadnienie do Uchwały.pdf (399,73KB)
PDFe. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (1,75MB)
PDFf. w spr. uchwalenia m.p.z.p. dla Głogówek - centrum.pdf (3,62MB)
PDFg. w spr. uchwalenia mpzp Wielkie-Oracze.pdf (7,25MB)
PDFh. w spr. uchwalenia mpzp Głogówek - Winiary.pdf (2,86MB)
PDFi. w spr. uchwalenia mpzp dla wsi Rzepcze.pdf (2,09MB)
PDFj. w spr. poboru podatków i opłat w dordze inkasa.pdf (718,18KB)
PDFl. w spr. uchwalenia statutu Sołectwa Ciesznów.pdf (2,39MB)
PDFm. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf (2,37MB)
PDFn. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf (2,40MB)
PDFo. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf (2,41MB)
PDFp. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf (2,41MB)