Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz Sołecki


Fundusz sołecki są to środki finansowe wydzielone w budżecie gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań, ale tylko takich, które mają się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa i  są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz mieszczą się
w katalogu zadań własnych gminy. Fundusz sołecki działa w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r.

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

  1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy wniosku.
  2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
  4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Głogówek.
  5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego, sołtys (do dnia 30 września danego roku) przekazuje Burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
  6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
  7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.


Oprócz przedstawionych wymagań ustawowych należy jeszcze wskazać, iż właściwe jest,  aby wraz z wnioskiem został złożony, jako załącznik:

  • protokół zebrania wiejskiego (na którym został uchwalony, jako dowód prawidłowego jego zwołania i przeprowadzenia),
  • uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku,
  • lista obecności z zebrania wiejskiego.

 

Dokumenty do pobrania:

DOCXWniosek.docx (16,18KB)
PDFWniosek.pdf (101,36KB)
PDFUchwała zebrania wiejskiego.pdf (93,30KB)
DOCXUchwała zebrania wiejskiego.docx (13,20KB)
DOCXLista obecności mieszkańcow.docx (14,75KB)
PDFLista obecności mieszkańcow.pdf (93,12KB)
DOCXProtokół z zebrania sołeckiego.docx (13,52KB)
PDFProtokół z zebrania sołeckiego.pdf (95,46KB)
DOCXWniosek o zmianę przedsięwzięcia.docx (13,33KB)
PDFWniosek o zmianę przedsięwzięcia.pdf (94,72KB)
DOCXUchwała zebrania wiejskiego (dot. zmiany funduszu).docx (12,92KB)
PDFUchwała zebrania wiejskiego (dot. zmiany funduszu).pdf (91,40KB)
DOCXProtokół z zebrania sołeckiego (dot. zmiany funduszu).docx (13,32KB)
PDFProtokół z zebrania sołeckiego (dot. zmiany funduszu).pdf (91,70KB)
DOCXLista obecności mieszkańcow (dot. zmiany funduszu).docx (14,77KB)
PDFLista obecności mieszkańcow (dot. zmiany funduszu).pdf (89,30KB)