Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Marcin Kus - Przewodniczący Komisji,
 2. Jan Hojdem,
 3. Grzegorz Thiel,
 4. Bernard Dembczak,
 5. Fabian Patron,
 6. Tomasz Nosol,
 7. Józef Kowaś

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

 1. Grzegorz Thiel - Przewodniczący Komisji,
 2. Józef Kowaś,
 3. Grzegorz Han
 4. Piotr Samson,
 5. Fabian Patron,
 6. Joachim Sobek,
 7. Bernard Dembczak.

 

KOMISJA BUDŻETU, INWESTYCJI I REMONTÓW

 1. Mariusz Wdowikowski - Przewodniczący Komisji,
 2. Róża Zgorzelska,
 3. Joachim Sobek,
 4. Ewelina Barton,
 5. Grzegorz Han
 6. Piotr Samson,
 7. Tomasz Nosol.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Tomasz Nosol - Przewodniczący Komisji,
 2. Bernard Dembczak,
 3. Jan Hojdem,
 4. Joachim Sobek,
 5. Róża Zgorzelska,
 6. Bogusława Poremba,
 7. Marcin Kus,
 8. Grzegorz Han
 9. Józef Kowaś.

 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH 

 1. Piotr Samson - Przewodniczący Komisji,
 2. Grzegorz Thiel,
 3. Bogusława Poremba,
 4. Mariusz Wdowikowski,
 5. Ewelina Barton,
 6. Jan Hojdem,
 7. Fabian Patron. 

Zadania Komisji

 

   Komisja Rewizyjna 

Podstawową formą działania Komisji są kontrole ujęte w planie pracy Komisji. Przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych w szczególności w zakresie:

1) gospodarki finansowo – ekonomicznej;

2) gospodarowania mieniem komunalnym;

3) przestrzegania i realizacji postanowień statutu gminy, uchwał rady oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej;

4) realizacji bieżących zadań gminy.

Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Głogówek. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada powołuje Komisje skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.

W skład Komisji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W skład Komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji poprzez:

1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów;

2) kwalifikowanie wpływających spraw;

3) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów;

4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji;

5) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę.

Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statut Gminy Głogówek. 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów

Komisja budżetu, finansów, inwestycji i remontów: zajmuje się ładem przestrzennym, drogownictwem, inwestycjami i remontami oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy, opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska: zajmuje się całością spraw rolnictwa,  ochroną środowiska i przyrody, utrzymaniem czystości, ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych, oraz sprawami odnowy wsi.

 

Komisja Spraw Społecznych 

Komisja spraw społecznych zajmuje się szczególnie: pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw-partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy, funkcjonowaniem oświaty i bazy placówek szkolnych, przedszkolnych, kulturalnych i sportowych.