Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020

XXXII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF4.a) w sprawie uchwalenia budżetu na 2021.pdf (750,99KB)
PDFZał. 1.pdf (1,02MB)
PDFZał. 2.pdf (1,79MB)
PDFZał. 3.pdf (129,99KB)
PDFZał. 4.pdf (746,10KB)
PDFZał. 5.pdf (316,10KB)
PDFZał. 6.pdf (1,03MB)
PDFZał. 7.pdf (1,14MB)
PDFuzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.pdf (3,67MB)
PDF4.b) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (4,94MB)
PDF5.a)w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2021 rok.pdf (145,49KB)
PDF6.a) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf (121,12KB)
PDF6.b)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 65612 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu..pdf (150,76KB)
PDF6.b) Załącznik.pdf (446,74KB)
PDF6.c)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 6853 arkusz mapy 8 obręb Racławice Śląskie służebnością przejazdu i przechodu..pdf (153,16KB)
PDF6.c) Załącznik.pdf (390,84KB)
PDF6.d)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki nr 6377 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu..pdf (150,70KB)
PDF6 d.)Załącznik.pdf (454,11KB)
PDF6.e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku pretergowego na zawarcie umowy dzierżawy ma okre pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (505,14KB)
PDF6.f)w sprawie uwzględnienia petycji w przedmiocie oddania sprzętu oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (144,51KB)
PDF6.g) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI2562006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przekazania Sołectwu Biedrzychowice nieruchomości stanowiącej mie.pdf (145,26KB)
PDF6.h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2021.pdf (177,75KB)

XXXI Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwał.pdf (130,75KB)
PDFb) w sprawie rozpatrzenia skargi na działałania Dyrektora MGOK w Głogówku.pdf (209,55KB)
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu konkursowego pt Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek dot. PP4.pdf (117,13KB)
PDFd) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu konkursowego pt Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek dot PP3.pdf (141,02KB)
PDFe) w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.pdf (139,56KB)
PDFe) uzasadnienie -w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.pdf (84,25KB)
PDFf) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek..pdf (149,60KB)
PDFg) w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Głogówek.PDF (173,45KB)
PDFh) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf (507,00KB)
PDFi) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek.pdf (225,34KB)
PDFj) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (548,50KB)
PDFl) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych..pdf (140,75KB)
PDFm) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (307,69KB)
PDFm) Uzasadnienie budżet.pdf (218,18KB)
PDFn) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035.pdf (139,09KB)
PDFo) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf (125,68KB)
 

XXX Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (166,94KB)
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035.pdf (139,09KB)

XXIX Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (202,81KB)
PDFa) Uzasadnienie.pdf (139,48KB)
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (139,09KB)
PDFc) w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa,.pdf (180,77KB)
PDFd) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf (174,05KB)
PDFe) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018”.pdf (177,43KB)
PDFe) załącznik. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018.pdf (23,41MB)
PDFf) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego.pdf (174,20KB)
PDFg) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2020 2021.pdf (475,37KB)


XXVIII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (194,66KB)
PDFa) uzasadnienie- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (158,19KB)
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (139,09KB)
PDFc) w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego.pdf (228,60KB)

XXVII Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do Stowarzyszenia pod nazwą.pdf (181,04KB)
PDFb) w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Bezpieczeństwo bez granic w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie.pdf (77,74KB)
PDFc) w sprawie zmiany uchwały nr XVI.125.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior- WIGOR w.pdf (132,82KB)
PDFd) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (149,39KB)
PDFe) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (236,83KB)
PDFe) uzasadnieniew sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (168,75KB)
PDFf) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (139,09KB)
PDFg) zmieniająca uchwałę w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf (180,25KB)

XXVI Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku” i zawarcie.pdf (123,92KB)
PDFb) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek od środków transportowych.pdf (136,45KB)
 

XXV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (162,29KB)
PDFa) Uzasadnienie.pdf (144,59KB)
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (139,09KB)
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.pdf (176,89KB)
PDFd) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie- dot. zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (106,57KB)

XXIV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDF5. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (106,34KB)
PDF6d. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok..pdf (146,90KB)
PDF6h. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf (108,45KB)
PDF7a. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.pdf (192,80KB)
PDF7a. Załącznik Ocena zasobów pomocy społecznej.pdf (2,22MB)
PDF7b. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych.pdf (6,29MB)
PDF7c. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.pdf (1,77MB)
PDF7d. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.pdf (661,95KB)
PDF7e. w sprawie rozpatrzenia skargi na działałania Burmistrza.pdf (255,14KB)
PDF7f. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie- dot. zmiany prawa miejscowego.pdf (207,47KB)
PDF7g. w sprawie uznanania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf (199,89KB)
PDF7h w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian.pdf (289,06KB)
PDF7i. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf (217,56KB)
PDF7j.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (474,99KB)
PDF7k.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok..pdf (1,07MB)
PDF7l. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf (169,37KB)

XXIII Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o..pdf (160,51KB)
PDFb) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (178,70KB)
PDFc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (219,80KB)
PDFd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (212,96KB)
PDFe) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (181,88KB)
PDFf) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r..pdf (119,33KB)
PDFg) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek..pdf (152,82KB)
PDFh) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028”.pdf (116,87KB)
PDFh) uzasadnie w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028”.pdf (91,91KB)
PDFh) Załącznik. Plan odnowy Szonów.pdf (851,40KB)
PDFi) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (158,58KB)
PDFj) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (139,14KB)

XXII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego po.pdf (524,64KB)
PDF2. w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały pełnej Intronizacji Jezusa Chr.pdf (114,38KB)
PDF3. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błażejowice Dolne na lata 2020-2026”.pdf (435,41KB)
PDF3.1 Załącznik Plan odnowy miejscowości Błażejowice.pdf (1,56MB)
PDF4. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierżysławice na lata 2020-2028’.pdf (432,85KB)
PDF4.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dzierżysławice.pdf (1,23MB)
PDF5. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głogówek-Głogowiec na lata 2020-2030”.pdf (438,09KB)
PDF5.1. Załącznik Plan Odnowy Misjscowości Głogówiec.pdf (445,99KB)
PDF6. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kierpień na lata 2020-2028”.pdf (429,84KB)
PDF6.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Kierpień.pdf (1,41MB)
PDF7. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Racławice Śląskie 2020-2026”.pdf (436,53KB)
PDF7.1. Załącznik Plan Odnowy Wsi Racławice Sląskie.pdf (2,01MB)
PDF8. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Twardawa na lata 2020-2030”.pdf (432,77KB)
PDF8.1. Załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Twardawa.pdf (1,09MB)
PDF9. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2020-2030”.pdf (428,20KB)
PDF9.1. Załącznik Plan Odnowy Wsi Zawada.pdf (1,60MB)
PDF10. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zwiastowice na lata 2020- 2030”.pdf (428,82KB)
PDF10.1. Załącznik Plan Odnowy Miejscowości Zwiastowice.pdf (1,23MB)
PDF11. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2019.2020.pdf (65,84KB)
PDF12. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (181,94KB)
PDF12.1. uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.pdf (172,21KB)
PDF13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (100,74KB)

XXI Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie.pdf (126,19KB)
PDF2. w sprawie wyrażenia woli utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Zamek w Głogówku.pdf (116,66KB)
 

XX Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (100,30KB)
PDF2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (122,19KB)
PDF3. w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o..pdf (96,52KB)
PDF3.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce.pdf (56,33KB)
PDF3.2. załącznik do uzasadnienia.pdf (90,78KB)
PDF4. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Głogówka w spółkach..pdf (105,73KB)
PDF5. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf (147,92KB)
PDF5.1.deklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-niezamieszkała 16.01.pdf (209,88KB)
PDF5.2 deklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-zamieszkala 2019-12-20-1.pdf (177,55KB)
PDF6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odpadami kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań.pdf (99,89KB)