Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona środowiska

 • Program "Czyste Powietrze"

   

  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
  dla mieszkańców Gminy Głogówek

  W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu mieszkańcy Gminy Głogówek mogą skorzystać z pomocy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, jak również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

  Gmina Głogówek uruchomiła dla mieszkańców punkt konsultacyjno- informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1 parter-pokój nr 4, Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska tel. 774069924
  i czynny jest 2 dni w tygodniu:

  poniedziałek w godz. 12.00-17.00

  piątek w godz. 7.30-12.30

   

  Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze

  Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

  Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  – właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

  – wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

  Program przewiduje dofinansowania na:

  • Źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • Mikro-instalację fotowoltaiczną,
  • Ocieplenie przegród budowlanych,
  • Stolarkę drzwiową i okienną,
  • Dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

  Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy.
  • uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1. 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  2. 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy.

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
  w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Miejskim w Głogówku:

  1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
  2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja
   o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.
  3. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
  4. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
  5. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
  6. Numer Księgi Wieczystej i nr działki ewidencyjnej.
  7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
  8. Powierzchnia budynku/lokalu.
  9. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
  10. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.) jeśli osoba ubiega się
   o dofinansowanie z podstawowego poziomu.
  11. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego.