Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Geodezja rolna


Nazewnictwo: ulic, placów
Zakres:
Nazewnictwo: ulic, placów
Miejsce załatwienia:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Karolina Fiutka
Podinspektor ds. geodezji rolnej
Dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę:
1. Wniosek od instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych.
2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie proponowanej nazwy.

Dokumenty pozyskiwane przez urząd:
1.Kserokopia map.
2.Notatka z usytuowania w terenie.
3.Opinia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Wynik sprawy – sposób załatwienia:
Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku.
Termin – czas trwania sprawy:
Termin uzależniony od pozyskania dokumentów i podjęcia uchwały
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.


Nadanie numeru porządkowego

Zakres:

Ustalenie numeru porządkowego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Karolina Fiutka

Podinspektor ds. geodezji rolnej

Dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę:

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 • Kserokopia mapy, na której przedstawiono położenie budynku, którego dotyczy wniosek.
 • W przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania
  i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – kopia decyzji o warunkach zabudowy lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/ wg
rozdzielnika.

Termin – czas trwania sprawy:

Urząd zawiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości lub budynku w formie zawiadomienia.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. 2015, poz. 520)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji  miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 roku poz. 125).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.)

PDFWNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO.pdf (157,41KB)

Link z dostępem do publicznego rejestru zawierającego numerację porządkową na obszarze Gminy Głogówek:

https://geoportal360.pl/map/#l:50.34591,17.87521,12


Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy

w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Miejsce załatwiania:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

tel. 077-4069922

Podinspektor ds. geodezji rolnej

Karolina Fiutka

Wymagane dokumenty /do wglądu/:

 • Dowód osobisty osoby ubiegającej się o udokumentowanie pracy na gospodarstwie rolnym.
 • Dowody osobiste dwóch świadków potwierdzających pracę na gospodarstwie rolnym, w przypadku emerytów wymagany jest odcinek emerytury /renty/ lub legitymacja emeryta /rencisty/.
 • Zaświadczenie  o posiadaniu gospodarstwa rolnego ze Starostwa Powiatowego /Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Prudniku, ul.  Parkowa 10/ w celu dokładnego spisania okresów pracy na gospodarstwie rolnym.

Termin załatwienia:

 • W dniu zgłoszenia się ze świadkami celem przesłuchania i spisania zezań

  /W miarę możliwości podać wcześniej dzień zgłoszenia się ze świadkami/.

  Opłata skarbowa:

  Nie podlega opłacie skarbowej.

  Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń/Dz. U. z 1983 r. Nr 10, poz. 49 z późn. zm./,

 • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).


Umowy dzierżawy za rentę lub emeryturę

Miejsce załatwiania:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

tel. 077-4069922

Podinspektor ds. geodezji rolnej

Karolina Fiutka

Wymagane dokumenty:

 1. Wypis z rejestru gruntów – aktualny.
  /ze Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Prudniku, ul. Parkowa 10/
 2. Dowody osobiste osób wydzierżawiających i osób dzierżawionych
  /do wglądu/.

Termin załatwienia:

W dniu zgłoszenia się osób.

/W miarę możliwości podać wcześniej dzień zgłoszenia spisania umowy dzierżawy/.

Opłata skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. – o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych.


 


Zaświadczenia o wielkości gruntów rolnych.

Zakres:

Wydanie zaświadczenia o wielkości gruntów rolnych

Miejsce załatwienia:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Karolina Fiutka

Podinspektor ds. geodezji rolnej

Dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę:

1. Podanie na piśmie o wydanie zaświadczenia.

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o wielkości gruntów rolnych.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej.


Zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Zakres:

Wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Miejsce załatwienia:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Karolina Fiutka

Podinspektor ds. geodezji rolnej

Dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę:

1. Podanie na piśmie o wydanie zaświadczenia.

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej.

PDFPODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZONYM GOSPODARSTWIE ROLNYM WRAZ ZE WSPÓŁMAŁŻONKIEM.pdf (145,49KB)

PDFPODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZONYM GOSPODARSTWIE ROLNYM..pdf (144,44KB)

PDFPODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZONYM GOSPODARSTWIE ROLNYM POTRZEBNEGO DO ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI..pdf (144,95KB)

PDFOŚWIADCZENIE ROLNIKA - JAKO WNIOSEK O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO.pdf (112,81KB)

PDFOŚWIADCZENIE ROLNIKA (WSPÓŁMAŁŻONKÓW) - JAKO WNIOSEK O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO..pdf (115,10KB)
 


Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy Głogówek.

Zakres :

Rozpatrywanie wniosków na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Głogówek.

Miejsce załatwiania:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pokój nr 6 /parter/

tel. (077) 40-69-922

Podinspektor ds. geodezji rolnej

Karolina Fiutka

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

1. Podanie o wydzierżawienie działki gruntu wraz ze wskazaniem celu na
    jaki ma być wydzierżawiona

 

Termin-czas trwania sprawy:

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.

W przypadku negatywnego załatwienia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie o odmowie wydzierżawienia działki

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
    (t. j. z 2014 roku Dz. U. 2014, poz.518 z późn. zm.)

2.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny
    (t. j. z 2014, poz. 121 ze zm.)

Uwagi:

1. Opłaty skarbowej od wniosku nie pobiera się.

2. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy gruntu ustalona jest w umowie na 

    podstawie Zarządzenia Burmistrza Głogówka.

PDFWZÓR PODANIA O DZIERŻAWĘ GRUNTU..pdf (127,70KB)