Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

- Rozgraniczenia nieruchomości.

 

Urząd Miejski w Głogówku

Rozgraniczenie nieruchomości

 

1.        Sprawę załatwia

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

Inspektor ds. Gospodarki Terenami Wojciech Witkowski

pok. 5 (parter), tel. (77) 406-99-22

 2.       Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

- Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości jednoznacznie wskazujący które odcinki granic nieruchomości wnioskodawcy mają być przedmiotem postępowania.

- Załączniki do wniosku - dokument poświadczający tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste) wnioskodawcy do nieruchomości, której rozgraniczenia żąda.

- Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Celem przyspieszenia załatwienia sprawy wnioskodawca może (fakultatywnie) wskazać geodetę, którego proponuje do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia, wskazać znane mu adresy zamieszkania właścicieli nieruchomości, z którymi ma być rozgraniczana jego nieruchomość, zaś w przypadku wystąpienia o rozgraniczenie niektórych granic nieruchomości lub odcinków tych granic zakres wniosku może zaznaczyć na kopii mapy ewidencyjnej.

3.        Opłaty

Opłata skarbowa:

-          od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł,

-      od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Głogówek nr 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Głogówku (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

4.        Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

5.        Termin załatwienia

Na podstawie art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) wniosek zostaje bez rozpatrzenia.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) strona może być wezwana do uzupełnienia wniosku.

Na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania o czym strona jest informowana stosownym postanowieniem.

W  ciągu miesiąca od  dnia przyjęcia operatu pomiarowego rozgraniczenia nieruchomości do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i złożenia dokumentów w tutejszym urzędzie do wydania decyzji administracyjnej.

6.        Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Operat pomiarowy rozgraniczania nieruchomości.

7.        Tryb odwoławczy

Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

8.        Podstawa prawna

Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

Art. 7,  art. 32, art. 33 art. 35 § 3, art. 36, art. 37, art. 64 § 2,  art. 104, art. 123 art. 127a, art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.).

9.        Informacje dodatkowe dla klienta

Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wszczynane jest postanowieniem.

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.

Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
 

W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa strona postępowania.

W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).

W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych.

W przypadku jednoznacznych dokumentów wskazujących na przebieg granicy albo zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie wydawana jest decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości.

 

Opracował i zaktualizował dnia 28.06.2024 roku

Wojciech Witkowski

Inspektor ds. Gospodarki Terenami

 

Formularze do pobrania:

PDFRozgraniczenie Nieruchomości - Opis Procedury.pdf (465,10KB)


PDFWNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI.pdf (743,42KB)