Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Burmistrz Głogówka  jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Głogówek.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok nr 6 /parter/,

tel. 77 40 69 923

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

I. Wniosek o udzielenia zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się

o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia w załączeniu.

II. Załączniki do wniosku:

Do wniosku o udzielenie zezwolenia dołącza się:

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez   stację zlewną spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków  wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr  188, poz. 1576).

III. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Głogówek oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest :

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci biura oraz bazy transportowej wraz z garażami, miejscami postojowymi, miejscem do mycia pojazdów; posiadać zaplecze finansowe i kadrowe umożliwiające świadczenie usług;

2) posiadać sprzęt samochodowy umożliwiający opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno- porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617); specjalistyczne pojazdy winne być:

a) trwale oznakowane w sposób widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa i adres przedsiębiorcy, telefon kontaktowy),

b) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych;

3) zrzut nieczystości ciekłych na stacji zlewnej, z którą ma podpisaną umowę;

4) pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

 Ww. wymagania powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami, w szczególności jest to:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) tytuł prawny do posiadania środków wraz z ich opisem technicznym;

4) kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów

5) umowa ze stacją zlewną na odbiór nieczystości płynnych.

IV. Opłaty

 • Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia - 107 zł,;
 • Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia - 53,50 zł;
 • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem podmiotu zwolnionego z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, w kasie lub na konto Gminy Głogówek , Rynek 1 48-250 Głogówek

Nr PL 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001

(tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.)

V. Termin i sposób załatwienia sprawy

Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Głogówka  może:

- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głogówka, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Uwagi końcowe

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Nysy wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

VIII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j.Dz. U. z 2022 r.poz. 1297, 1549..);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2022 r.poz. 2000, 2185);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (  t.j.Dz. U. z 2022 r.poz. 2142, 2236..);
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299);
 • UCHWAŁA NR XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głogówek ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 10 lipca 2012 r., poz.978)


WNIOSEK O UZYSKANIE/ZMIANĘ ZEZWOLENIADOCXWNIOSEK.docx (19,87KB)

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU DOCXoświadczenie do wniosku.docx (18,77KB)

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY GŁOGÓWEK

DOCXwykaz podmiotów posiadajacych zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.docx (14,76KB)
 

DECYZJE

2021

 

decyzja -zezwolenie nr GOK.III.6233.1.2021,GR z 30 lipca 2021 r. dla Usługi Komunalne Klaudia Basczyk, Racławiczki

 

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (314,86KB)
PDFdecyzja - zezwolenie.pdf (1,06MB)
 

PDFzmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 WC SERWIS Sp zo.o. Spółka Komandytowa.pdf (409,11KB)
PDFDecyzja nr NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku..pdf (1,40MB)


PDFDecyzja nr NLROŚ.IV.6233.1.2015 z dnia 05 października 2015 roku..pdf (277,48KB)

PDFdecyzja NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r. TO TOI Polska Sp. zo.o..pdf (1,16MB)