Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Zakres:

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep - sprzedaż detaliczna)

Miejsce załatwienia:

Wydział Promocji i Rozwoju (parter, pokój nr 3)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 

Wynik sprawy – sposób załatwienia:

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej.

 

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17 zł.
 

Opłaty administracyjne:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

  4,5%-18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

 1,4% wartości sprzedaży

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

 Przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    

 1,4% wartości sprzedaży

   4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

Przedsiębiorcy,  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

  2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

 Przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia).

W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku złożenia oświadczenia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w  wysokości 30% opłaty określonej w art.111 ust. 2.

Opłaty, o których mowa a art. 111 ust. 2 i 5 wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku dokonania opłaty określonej w art. 111 ust. 2 i 5 zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności w ust. 12 pkt. 5 lit b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 i 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn ustalonych w ust. 12 pkt. 5, może wystąpić  z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.     

Wymagane  jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego  i  prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany                            

Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głogówka.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z póżn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm).
  3. Uchwała XLIX/358/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

 

Formularz(e) do pobrania:

DOCXwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.docx (17,89KB)
DOCXOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.docx (19,76KB)