Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Głogówku,

Rynek 1, 48-250 Głogówek,

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

pok. Nr 4 ( parter ), tel. 77 40 69 924

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Pracownik referatu m.in.:

 • weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,
 • ustala strony postępowania,
 • występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich- RZGW WP o opinię/ uzgodnienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora  Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,
 • zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

 Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
  .
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Głogówka.

DO POBRANIA: 

PDFWzór karty informacyjnej przedsięwzięcia.pdf (272,00KB)
PDFwzór wniosku.pdf (169,12KB)
 

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

2023 rok:

1. Dotyczy zadania "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 172/3 obręb Ciesznów".

DOCXobwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-nakladajacego-obowiazek-oceny-oddzialywania-na-srodowisko 1.docx (30,40KB)
PDFOBWIES1.PDF (454,36KB)
DOCXobwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-zwieszajace postepowanie.docx (30,20KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszające postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (441,51KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania. MKOŚ.6220.2.1.2023.KM z 04.04.2023 r.pdf (495,47KB)
DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania. MKOŚ.6220.2.1.2023.KM z 04.04.2023 r.docx (32,05KB)

2. Dotyczy zadania "Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416".

PDFdecyzja.pdf (6,59MB)
PDFobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (359,21KB)
 

PDFObwieszczenie przed wydaniem decyzji.pdf (522,71KB)
 

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf (491,09KB)

PDFobwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia.pdf (454,38KB)
 

2021 rok:

1. Dotyczy zabudowy systemami fotowoltanicznymi o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowabnia "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf (506,89KB)
PDFMapa z zaznaczonym obszarem oddziaływania dot."Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf (144,44KB)
PDFKIP dot. "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 890/2 oraz 903/2 w miejscowości Głogówek obręb ew. Wielkie Oracze"..pdf (382,04KB)

DOCXObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx (30,48KB)
PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami przed wydaniem decyzji.pdf (574,64KB)

PDFObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.pdf (381,21KB)
DOCXObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.docx (29,49KB)
PDFDecyzja MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.pdf (4,15MB)
DOCXDecyzja MKOŚ.6220.2.1.2021.KM.docx (46,33KB)

PDFDecyzja Burmistrza Głogówka MKOŚ.6220.2.1.2021.KM z dnia 5 maja 2023 roku.pdf (769,80KB)
 

2. Dotyczy zabudowy systemami fotowoltanicznymi o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowabnia "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..pdf (500,80KB)

DOCXMapa z zaznaczonym obszarem oddziaływania "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..docx (35,71MB)
PDFKIP dot. "Zabudowa systemów fotowoltanicznych o mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Głogówek obręb ew. Winiary"..pdf (378,58KB)

PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji.pdf (565,70KB)
DOCXObwieszczenie o możliwości zapoznania się dokumentacją przed wydaniem decyzji.docx (17,97KB)

PDFObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.pdf (378,69KB)

DOCXObwieszczenie zgodnie z art. 85 ust. 3 o wydanej decyzji MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.docx (28,75KB)
PDFDecyzja MKOŚ.6220.2.2.2021.KM.pdf (4,12MB)
DOCXDecyzja 6220.2.2.2021.KM.docx (45,57KB)

PDFDecyzja Burmistrza Głogówka MKOŚ.6220.2.2.2023.KM z dnia 5 maja 2023 roku.pdf (771,70KB)
 

3. Dotyczy "Wykorzystanie destruktu asfaltowego jako składnika mieszanki asfaltowo bitumicznej do wykonania nawierzchni asfaltowej" planowanego do realizacji na działkach nr 176/14 i 176/5 obręb Rzepcze.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf (529,34KB)
DOCXobwieszczenie o wszczęciu postęowania.docx (32,94KB)
PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji.pdf (503,80KB)
DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx (18,30KB)

PDFObwieszczenie o wydanej decyzji odmownej.pdf (388,49KB)
DOCXObwieszczenie o wydanej decyzji odmownej.docx (17,55KB)
DOCXDecyzja odmowna nr MKOŚ.6220.2.3.2021.KM z dnia 20.09.2021 r..docx (23,77KB)
PDFDecyzja odmowna nr MKOŚ.6220.2.3.2021.KM z dnia 20.09.2021 r..pdf (1,41MB)

4. Dotyczy "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Szonów".

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27.08.2021 roku - MKOŚ.6220.2.4.2021.KM.pdf (509,99KB)
DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania.docx (31,88KB)

DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją.docx (32,82KB)
PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją-1.pdf (466,31KB)

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (5,13MB)
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji.docx (28,52KB)
PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (331,08KB)
DOCXdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-1.docx (60,28KB)
 

5. Dotyczy "Rozbudowy PORTALU LOGISTYCZNEGO położonego w miejscowości Głogówek przy ul. 3-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi dla firmy Morawiec Transport Sp. z o.o."

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27 sierpnia 2021 roku - MKOŚ.6220.2.5.2021.KM.pdf (550,63KB)
DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania.docx (32,89KB)

DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumtacją przed wydaniem decyzji.docx (34,21KB)
PDFObwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji.pdf (508,54KB)
DOCXdecyzja.docx (50,80KB)
PDFdecyzja.pdf (4,50MB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (410,98KB)
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji.docx (29,84KB)
 

6. Dotyczy "Wymiany instalacji do produkcji mas bitumicznych z możliwością wykorzystania destruktu asfaltowego."

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (367,62KB)
DOCXobwieszczenie-o-wydanej-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.docx (29,79KB)
PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (6,69MB)
DOCXdecyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-1.docx (70,99KB)
 

DOCXobwieszczenie o wszczęciu postęowania.docx (32,85KB)
PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf (504,10KB)

DOCXobwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania.docx (30,51KB)
PDFobwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania.pdf (522,61KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (457,07KB)
DOCXobwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek oceny oddziaływania na srodowisko.docx (29,69KB)

PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.pdf (440,58KB)
 

2020 rok:

1. Dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.1.2020.EU z dnia 18.05.2020 r dotyczy Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku..pdf (534,42KB)

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia Oczyszczalnia Głogówek 2020.pdf (2,25MB)
 

PDFPoświadczona kopia mapy z zaznaczonym obszarem oddzialywania.pdf (1,76MB)

PDFObwieszczenie MKOŚ.6220.2.1.2020.EU Burmistrza Głogówka z dnia 13.07.2020 roku - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacja oczyszczalni ścieków..pdf (384,34KB)
 

2. Dotyczy budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze, gm. Głogówek.
PDFzawiadomienie o wydanych opiniach.pdf (323,53KB)
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf (336,80KB)
PDFObwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (331,15KB)
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.2.2020.EU z dnia 18.05.2020 r pod tytułem Budowa stacji pawli płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze gm. Głogówek..pdf (513,06KB)

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze, gm. Głogówek..pdf (12,13MB)
PDFPoświadczona kopia mapy z zaznaczonym obszarem oddziaływania.pdf (627,71KB)

PDFRaport OBWIESZCZENIE.pdf (424,41KB)
PDFopinia RDOŚ.pdf (331,27KB)
PDFOpinia Raport Wody Polskie.pdf (341,75KB)
PDFOpinia Inspektor Sanitarny.pdf (335,91KB)

PDFobwieszczenie o uzupełnieniu raportu.pdf (436,04KB)

PDFzawiadomienie o wypowiedzeniu się co do zebranego materiału dowodowego.pdf (374,58KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Głogówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf (388,75KB)
 


 

3. Dotyczy zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg. Miejscowość Rzepcze, gm. Głogówek.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.3.2020.EU z dnia 21.08.2020 roku. Dot. zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg..pdf (528,10KB)
DOCXADAC LEVAR Karta informacyjna przedsięwzięcia.docx (1,61MB)
PDFMapa z zasięgiem oddziaływania.pdf (1,24MB)

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf (313,13KB)
PDFPostanowienie.pdf (2,82MB)
PDFObwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowoców.pdf (390,63KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n Zbieranie destruktuasfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg.pdf (471,96KB)
 

 

4. Dotyczy "Rozbudowy istniejącej hali produkcyjnej o magazyn na terenie zakładu położonego w miejscowości Głogówek przy ul. 3 Maja".
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.4.2020.KF z dnia 12.10.2020 roku..pdf (508,42KB)

PDFKarta informacyja przedsięwzięcia..pdf (17,10MB)

PDFObwieszczenie o umorzeniu postępowania MKOŚ.6220.2.4.2020.KF z dnia 22.10.2020 roku..pdf (323,75KB)
 

 

 

2019 rok:

1. Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów

PDFobwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (582,04KB)

PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf (396,75KB)
 

PDFobwieszczenie z dnia 28.01 2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 Mochów.pdf (236,45KB)

PDFzawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.03.2019.pdf (401,11KB)
 

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania prowadzonego przez RDOŚ ws. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek- Szonów.pdf (1,05MB)
 

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Głogówek 1" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnej oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 7664,666 obręb Winiary, gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1.pdf (648,78KB)
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 1.pdf (1,68MB)
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf (1,71MB)
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf (1,50MB)
PDFzawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów i materiału.pdf (287,89KB)
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf (327,40KB)
 

4.Budowa elektrowni fotowoltaicznej " Głogówek 2" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz  z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 725,1001,1004 obręb Winiary , gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2.pdf (745,81KB)
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 2.pdf (1,74MB)
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf (1,71MB)
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf (1,50MB)

PDFzawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.pdf (293,54KB)
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf (329,08KB)
 

5. sprawa MKOŚ.6220.2.4.2019 Punkt skupu złomu , usytuowany  na dz. 416/15 i 416/16  w m. Głogówek, ul. Pasternik 4 b

DOCXzawiadomienie o wszczęciu postępowania.docx (17,40KB)
PDFzawiadomienie MKOŚ.6220.2.4.2019.GR z 8.11.2019 o mozliości wypowiedzenia się co do zebranego materiału.pdf (278,59KB)
PDFzawiadominie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji MKOŚ.6220.2.4.2019GR z 18.11.2019 r..pdf (304,66KB)
 

6.Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu  w miejscowości Racławice Śląskie

PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach..pdf (265,67KB)
PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu..pdf (254,58KB)
PDFObwieszczenie - wystąpienie o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Samitarnego w Prudniku..pdf (258,30KB)

PDFRaport oddziaływania na środowisko..pdf (26,19MB)
PDFMapa z zasięgiem oddziaływania..pdf (8,42MB)
PDFObwieszczenie o podjęciu procedury oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Racławice Śląskie..pdf (725,01KB)

PDFObwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania - Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Racławice Śląskie..pdf (501,30KB)

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (617,98KB)

PDFKIP strona tytułowa.pdf (70,29KB)
PDFkarta KIP.pdf (4,51MB)
PDFzawiadomienie o wydaniu postanowienia.pdf (367,84KB)

PDFobwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją.pdf (463,51KB)
DOCXobwieszczenie o możliwości zapoznaniia się z dokumentacją.docx (33,71KB)

PDFobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (360,76KB)
DOCXobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.docx (29,17KB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 1.pdf (10,04MB)
DOCXdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach -1.docx (75,67KB)
 

7. nr sprawy MKOŚ.6220.2.6.2019 Rozbudowa gospodarstwa rolnego położonego  w miejscowości Błażejowice Dolne  o nowy budynek chlewni

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2019 r..pdf (637,56KB)
PDFobwieszczenie MKOŚ.6220.2.6.2019 z 20.11.2019 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania.pdf (327,39KB)

 

 8. WOOŚ.420.1.36 2019.IM.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierpień

PDFzawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kierpień z 11.10.2019 r..pdf (90,35KB)
 

2018 rok:

1. Budowa stacji obsługi pojazdów z myjnią samochodów ciężarowych oraz stacji paliw z bezobsługową myjnią samochodów osobowych, parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych, placów manewrowych i funkcyjnych, zbiornika na wody opadowe z funkcją p.poż oraz budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 176/9, 176/17, 176/18, 176/19,176/20 obręb Rzepce gm. Głogówek.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf (332,61KB)

PDFzawiadomienie z dnia 25.06.2018 r. o uzyskaniu opinii dla przedsięwzięcia.pdf (425,30KB)
PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf (396,75KB)
PDFpostanowienie z dnia 25.06.2018 r. zawieszające postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf (873,36KB)

 

2. „ Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki  nr 138 w miejscowości Nowe Kotkowice”

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania dla zadania Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości N. Kotkowice.pdf (309,64KB)
PDFzawiadomienie o otrzymaniu opinii.pdf (995,09KB)
PDFpostanowienie o odstąpieniu.pdf (1,23MB)
PDFzawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.pdf (545,91KB)
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf (332,84KB)