Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

METODA USTALENIA OPŁATY

Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy PDFuchwala ws. odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.pdf (133,86KB)- OBOWIĄZUJĄCA
 

Uchwała nr XLIX/422/2021 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty dla nieruchomości, na których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy PDFuchwała ws. stawek opłat dla nieruchomości zamieszkałej oraz dla nieruchomości niezamieszkałej.pdf (2,04MB)- OBOWIĄZUJĄCA

 

Uchwała nr LI/445/2021 Rady Miejskiej  w Głogówku  z dnia 3 stycznia 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy  oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcyPDFuchwala ws. stawki oplaty dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.pdf (2,04MB) - OBOWIĄZUJĄCA
 

Uchwała nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcyPDFSKMBT_C22420063015230.pdf (562,76KB)- NIEAKTUALNE !

Uchwała nr XX/208/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy PDFSKMBT_C22420063015240.pdf (439,14KB)- NIEAKTUALNE !
 

ULGI I ZWOLNIENIA

Uchwała nr XIX/202/2019 Rady Miejskiej  w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie zwolnienia  z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym PDFSKMBT_C22420063015241.pdf (310,78KB)- OBOWIĄZUJĄCA

Uchwała  nr XL/361/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniająca  uchwałę  w sprawie zwolnienia  z cześci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowymPDFulga za kompostowanie.pdf (2,03MB)-OBOWIĄZUJĄCA
 

Uchwała  nr XVIII/185/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2019 r.  w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PDFSKMBT_C22420063015450.pdf (295,85KB)- OBOWIĄZUJĄCA
 

TRYB UISZCZANIA OPŁATY

Uchwała nr XVIII/186/2019 z dnia 30 listopada 2019 r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFSKMBT_C22420063015410.pdf (294,47KB)- OBOWIĄZUJĄCA

Uchwała  nr XLIX/421/2021 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPDFzmiana uchwały ws. terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (2,03MB) OBOWIĄZUJĄCA
 

REGULAMINY

Uchwała  XXIV/247/2020 z dnia 29.05.2020 r.  PDFw sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf (4,79MB)- OBOWIĄZUJĄCA

Uchwała  nr LXIV/558/2022 Rady Miejskiej  w Głogówku  z dnia 25 listopada 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy GłogówekPDFzmiana regulaminu utrzymania czystości.pdf (1,96MB)- OBOWIĄZUJĄCA
 

 

Uchwala XXIV/246/2020 z dnia 29.05.2020 r. PDFuchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (2,99MB)- OBOWIĄZUJĄCA

Uchwała  nr LXIV/559/2022 Rady Miejskiej  w Głogówku  z dnia 25 listopada  2022 r.  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania  tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości  opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFw sprawie zm. uchwały wspr. okr. szczegółowego sposobu izakresu świad. usług wzakr. odbierania odp.kom. od właścicieli nieruchomości.pdf (177,56KB) OBOWIĄZUJĄCA

 

DEKLARACJE

Uchwała  nr XIX/201/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  na terenie Gminy GłogówekPDFw sprawie wzoru deklaracji.pdf (270,11KB) nieaktualne!

Uchwała  nr XX/207/2020 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 31 stycznia 2020 r.  zmieniająca uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na trenie  Gminy Głogówek PDFuchwała wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej.pdf (411,43KB) OBOWIĄZUJACA
 

Uchwała nr XLIX/420/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy GłogówekPDFwzory deklaracji zmiana.pdf (3,50MB) OBOWIĄZUJĄCA

Uchwala nr LI/446/2022 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy GłogówekPDFwzory deklaracji zmiana uchwały.pdf (2,32MB) OBOWIĄZUJĄCA