Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

NLROŚ.3041.1.2018                                                                                                         Głogówek, dnia 5.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji  polegających na wymianie  węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub  współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokale lub budynki mieszkalne oraz  najemcami mieszkalnych lokali komunalnych, położonych na terenie Gminy Głogówek .

Dotowaniem objęte są inwestycje, polegające na wymianie węglowego źródła ogrzewania na jedno ekologiczne, spośród niżej wymienionych:

1)            kotły opalane paliwami stałymi

2)            kotły gazowe

3)            ogrzewanie elektryczne,

4)            kocioł olejowy,

5)            pompa ciepła

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia , które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 01.01.2018 r.

Dotacja na wymianę węglowego źródła ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu ww. ekologicznego źródła ogrzewania i wynosi 1.000,00 zł

Termin składania wniosków: od 03 kwietnia 2018r. do wyczerpania środków.

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Głogówku (według daty i godziny), do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Głogówek w danym roku kalendarzowym.

Wzór wniosku do pobrania   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.glogowek.pl  w zakładce : Ochrona Środowiska  lub w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Głogówku / pok. nr 6 parter /

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Głogówku/ I piętro /. O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2018 r.                                                                                                

 

/-/ Burmistrz Głogówka

                                                                                                                                  Andrzej Kałamarz

 

UCHWAŁA NR XLIII/311/2018

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

 

z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek  na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 oraz  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1875, 2232), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2, ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz.  519,  785, 898,  1089,  1529, 1566,  1888,  1999, 2056, 2180,  2290, z  2018  r.  poz.  9, 88.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVII/261/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek, Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek dla osób fizycznych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Głogówek, na ekologiczne.

§ 2. Środki przeznaczone na realizację inwestycji, o których mowa w § 1 pochodzą z budżetu Gminy Głogówek.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowych określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Głogówek  na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała  nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu  Gminy Głogówek na realizację inwestycji  polegających  na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogówku  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku

 

/-/Mieczysław Hołówko

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/311/2018

 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 28 lutego 2018 r.

REGULAMIN

udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Głogówek  na realizację inwestycji polegających

na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udzielania dotacji, w tym m.in.: procedurę postępowania w sprawie udzielania dotacji, warunki jej przyznania i sposób rozliczenia.

2.Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielami lub  współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokale lub budynki mieszkalne oraz  najemcami mieszkalnych lokali komunalnych, położonych na terenie Gminy Głogówek, zwani w dalszej części Regulaminu Wnioskodawcą.

 3.Dotowaniem objęte są inwestycje, polegające na wymianie węglowego źródła ogrzewania na jedno ekologiczne, spośród niżej wymienionych:

 

 1. kotły opalane paliwami stałymi
 2. kotły gazowe
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. kocioł olejowy,
 5. pompa ciepła

       4.Wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji oraz dla wykonawcy (instalatora)

   1)Wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji:

a)wymogi dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa - w tym drewno, ekogroszek), które muszą być spełnione łącznie:

-       kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

 -           posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%,

  -          powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących), nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z dokumentacji kotła),

       b) w przypadku kotłów na drewno możliwe jest zastosowanie tylko kotłów gazujących,

    c)   wszystkie źródła ciepła muszą posiadać certyfikat CE,

      d)   moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/mieszkania na ciepło,

      e)   wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać gwarancję producenta,

    f) instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo         budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz zaleceniami producenta.

 2)Wymagania techniczne dla wykonawcy (instalatora):

Wykonawca instalacji powinien posiadać uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne oraz ustawą o odnawialnych źródłach energii.

 

 5.Dotacja przyznawana jest na wymianę węglowego źródła ogrzewania dla danego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego jednorazowo, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela, współwłaściciela, czy najemcy.

6.Wysokość środków  na dotację określana jest corocznie  w uchwale Rady Miejskiej zatwierdzającej budżet.

 

7. Co roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogówku Burmistrz Głogówka będzie podawał do publicznej wiadomości informację o wysokości środków finansowych, pochodzących z budżetu Gminy Głogówek, przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na przedmiotowe zadanie, terminie rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków oraz miejscu ich składania.

 

Rozdział 2.

Procedura postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 2. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na wniosek uprawnionych osób lub podmiotów, zatwierdzony przez Burmistrza Głogówka . Wzór wniosku będzie dostępny na stronie internetowej www.bip.glogowek.pl .

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia , które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 01.01.2018 r.

 1. Wzór wniosku o dotację wraz z załącznikami oraz wzór umowy dotacji określa Burmistrz Głogówka.
 2. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem.
 3. Wnioski będą na bieżąco oceniane, według daty i godziny ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Głogówku, do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Głogówek  w danym roku kalendarzowym.

 

 1. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych, o których mowa w § 1, ust. 7 Regulaminu będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

 

 1. Wnioski  nie zrealizowane  w danym roku  wygasają  z dniem 31 grudnia  i nie mogą stanowić podstawy udzielenia dotacji  w roku następnym.
 2. Analizą i weryfikacją wniosków będzie się zajmował Referat Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Geodezji.
 3. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku o udzielenie dotacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów ze wskazaniem terminu na ich dokonanie. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z otrzymania dotacji, a wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Wniosek uzupełniony w terminie, uznaje się za złożony w dacie wpływu wniosku obarczonego brakami.
 4. Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Rozdział 3.

Wysokość udzielonej dotacji

§ 3. 1. W przypadku osób fizycznych dotacja na wymianę węglowego źródła ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu ekologicznego źródła ogrzewania, o którym mowa w § 1, ust. 3 i wynosi 1.000,00 zł

 

 

 

2.     Dotacja celowa będzie wypłacana na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w umowie w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

 

Rozdział 4.

Warunki przyznania i sposób rozliczenia dotacji

§ 4. 1. Warunki przyznania dotacji na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne są następujące:

 1. posiadanie prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a w przypadku najemców -odpowiedniej zgody od właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego;
 2. likwidacja wszystkich dotychczasowych węglowych źródeł ogrzewania w budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym, za wyjątkiem:

 

 1. użytkowania dekoracyjnego kominka opalanego drewnem,
 2. wykorzystania pieców kaflowych, jako urządzeń akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym;
 3. gdy piece kaflowe objęte są ochroną konserwatora zabytków;

w przypadkach wymienionych w lit. b) i c) wymagane jest odłączenie pieców od przewodów kominowych;

   3)      użyte urządzenia są fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, posiadają gwarancję producentów głównych   urządzeń na co najmniej rok od daty zakupu urządzenia oraz instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

 

2. Po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ust. 1 zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Głogówek , a Wnioskodawcą na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 3.

 

3.Umowa określać będzie w szczególności:

1) rodzaj planowanego do zakupu i montażu źródła ciepła;

2) szacunkowy koszt zakupu i montażu źródła ciepła, wielkość przyznanej dotacji oraz termin jej wypłaty;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;

4) tryb kontroli wykonania inwestycji;

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

1) zrealizowania inwestycji w ramach przydzielonej dotacji w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło podpisanie umowy o udzielenie dotacji;

2) umożliwienia przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji inwestycji przez upoważnione przez Burmistrza Głogówka  osoby w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, przed dokonaniem rozliczenia dotacji, a także przez okres 3 lat;

3) zapewnienia eksploatacji urządzenia w okresie 3 lat od daty montażu;

4) przedłożenia następujących dokumentów:

a) kserokopii (oryginały do wglądu) faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzenia ich zapłaty ,

b) imiennego dokumentu  potwierdzającego  demontaż i przekazanie  starego źródła ciepła  do likwidacji , wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę ( potwierdzenie zezłomowania pieca). W przypadku likwidacji ogrzewania piecowego (ceramiczne murowane piece lub murowane trzony kuchenne), dokumentem potwierdzającym może być protokół z wykonania prac rozbiórkowych lub oświadczenie  o zlikwidowaniu wszystkich źródeł ciepła  w budynku  ( pieców, trzonów kuchennych itd. , zasilanych paliwem stałym ( węgiel, drewno itd.)

 

c) dokumentu potwierdzającego dopuszczenie  urządzenia grzewczego do bezpiecznego użytkowania, np. deklaracja zgodności, certyfikat bezpieczeństwa,

d) certyfikatu energetyczno-emisyjny wydanego  przez laboratorium badawcze  posiadające  akredytację  Polskiego Centrum akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów  dla 5 klasy kotłów wg kryteriów zawartych  w normie  PN-EN 303-5:2012 (w przypadku kotłów na paliwo stałe),

e) kopii posiadanej dokumentacji projektowej oraz wszystkich wymaganych prawem  decyzji, pozwoleń, zgłoszeń

f) kopii umowy sprzedaży  gazu  z zakładem gazowniczym lub sprzedaży prądu  z zakładem energetycznym ( dla kotłów gazowych i pieców elektrycznych)

 

5) zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w przypadkach:

a) nie przestrzegania warunków i zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie

b) likwidacji źródła ogrzewania, do którego otrzymał dotację przed upływem 3 lat od dnia zamontowania,

c) zamontowania  dodatkowego  ogrzewania w budynku mieszkalnym  lub lokalu, tj.  urządzeń  niespełniających wymogów określonych  w niniejszym Regulaminie

d) niezrealizowania umowy w terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

 

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 5. 1. W przypadku nie przyznania dotacji celowej Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie oraz możliwości odwołania.

2. Udzielane dotacje nie stanowią pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

3. Co roku Burmistrz Głogówka  będzie przedkładał Radzie Miejskiej w Głogówku  informację na temat przyznanych dotacji.

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie zostaną ujęte w umowie o udzielenie dotacji.

 

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                           w Głogówku

 

                                                                                                                                                 /-/ Mieczysław Hołówko